Vad gör Svenska Kyl & Värmepumpföreningen?

Vad gör  Svenska Kyl & Värmepumpföreningen?


Vår vision

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är framtidens branschförening och en av Europas mest inflytelserika branschföreningar.

 

Vårt uppdrag

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen tillvaratar och samordnar medlemmarnas gemensamma intressen, tar fram normer, informerar beslutsfattare och påverkar politiska beslut, säkerställer forskning och utveckling samt driver en samhällsdebatt för att skapa en bättre och mer hållbar framtid.

"Vi arbetar för att lyfta fram att branschen är central för att klara omställningen till ett mer hållbart och energismart samhälle och att detta ska göras med hjälp av seriösa och kompetenta företag."
Anders Mårtensson, VD Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen 

Våra fokusområden:

Utveckla och stärka marknaden

 • Aktivt driva aktiviteter som har till syfte att öka och stärka marknaden för Kyl och Värmepumpbranschen inom Sverige
 • Värna en frisk, sund och konkurrensneutral marknad
 • Informera om vikten om att beslut måste fattas baserat på ett livscykelperspektiv

Verka för Kompetens och kunskap

 • Arbeta för att säkerställa kompetens och kunskap på kort och lång sikt
 • Sprida bra exempel genom att vara delaktig i studier och forskning
 • Arbeta med branschnormer för säkra installationer

Vara en aktiv samhällsdebattör

 • Kontinuerligt informera politiker och beslutsfattare med information om Kyl & Värmepumpbranschen
 • Vara aktiv på europanivå för att visa på Sverige som ett föregångsland
 • Driva opinionsarbete för att informera om och skapa uppmärksamhet för branschens betydelse för framtiden och klimatet

Driva på för det hållbara samhället

 • Var aktiv inom forskning och utveckling
 • Verka för naturliga köldmedier
 • Upprätthålla exempel som visar på branschens klimatnytta och bidrag till det energieffektiva samhället
 • Verka för social hållbarhet och starkt samhällsansvar 

 

Vi ska vara Engagerade, Kompetenta och Synliga i det vi gör