Installation, Drift & Underhåll

Driftsättning och injustering

För att få maximal energieffektivitet ur en värmepump är en riktig injustering nödvändig. En riktig injustering innefattar att mäta kylanläggningen med en datalogger (manuell mätning inte tillåten) och en analys av dessa data. Det behöver inte vara en extern datalogger utan den kan med fördel vara fast monterad eller integrerad i värmepumpens styrsystem. Mätningen skall göras vid alla olika driftfall. För en värmepump betyder det att mätningen skall göras såväl vid låglast som vid max värmebehov. Det betyder i praktiken att mätningen måste kunna göras via fjärravläsning. En avläsning under normal drift är att föredra. Simuleringar skall endast göras om det är omöjligt att göra mätningarna i normal drift.

Mätningen skall visa att:

  • Värmeeffekten är den utlovade. 
  • Energiförbrukningen är den utlovade. 
  • Kapacitetsregleringen fungerar och håller önskad värmebärartemperatur utan pendlingar. 
  • Start och stopp av aggregat sker vid önskade driftlägen och inte oftare än projekterat. 
  • Expansionsventilen fungerar vid alla driftsfall, även vid lägsta kondensering och högsta förångning dvs. inom hela driftsområdet. Att den svänger in rätt vid kapacitetsändringar. 
  • Köldmediefyllningen är rätt. 
  • Flöde genom förångare och kondensor är rätt. 
  • Extern utrustning som, varvtalsstyrda pumpar etc. uppnår önskade prestanda och reglerar stabilt.
  • Mätningen skall redovisas med en analys som förklarar hur man mätt och vilka resultat som uppnåtts.

Isolering

I en värmepump är det viktigt att alla varma delar isoleras så att värmeenergin når dit där den gör nytta och inte skapar ett värmeöverskott i maskinrummet. Suggaskylda kompressorer som inte behöver någon extern kyla skall väljas i om möjligt. Ventilationen i maskinrummet ska kunna dimensioneras för hygienkrav eller krav för säkerhet. Ventilation för att kyla maskinrummet ska inte behövas. På kalla sidan ska ledningar isoleras så att inte kondens skapar korrosion eller andra skador.

Avluftning

Att värmebäraren och köldbäraren är fri från luft är nödvändigt för en god funktion. Därför skall alltid köldbärar- och värmebärarsystem vara försedda med centralavluftare eller byggda så att en effektiv avgasning uppnås på annat sätt. Används inte centralavluftare ska det redovisas hur avluftningen ska gå till. Vanliga automatavluftare placerade i rörledningen är inte tillräckligt. Det ska också ingå i underhållsrutinerna att kontrollera köldbäraren och kylmedlets status m.a.p. bl.a. syreinnehåll.

Underhåll

Det är viktigt att planera för underhållet redan vid projekteringsstadiet. Maskinrummet skall vara tillräckligt stort för att alla delar skall var lätt åtkomliga. Det finns regler från Arbetsmiljöverket om hur arbetsplatser skall utformas. För en kylmontör är maskinrummet den normala arbetsplatsen och det ska tas hänsyn till. Belysningen ska vara placerad så att den lyser upp alla delar av maskinrummet. Det är en bra idé att placera ut ljuskällorna efter det att maskiner och utrustning är på plats för att kunna se att alla delar blir bra upplysta. Ett ljust och trevligt maskinrum är en förutsättning för ett bra underhåll. Alla manualer som behövs för drift&underhåll (DoU) skall vara placerade lättillgängligt. Det bör finnas ett nätverksuttag för internetuppkoppling. Ett flyttbart uppläggsbord för ritningar, pärmar och dator ska finnas.

En värmepump ska underhållas för att prestanda inte ska försämras och så att tillgängligheten blir hög. Underhållet ska anpassas till anläggningens utformning och användning. Det går inte att strikt följa komponenttillverkarnas rekommendationer utan dessa skall ses som minimi rekommendationer. Det viktiga är att underhållet fokuserar på en energieffektiv drift under många år.

Anläggningen skall hållas ren och maskinrummet skall vara fritt från material som inte tillhör anläggningen.

Övervakning

Med dagens teknik är det enkelt att kontinuerligt följa och styra anläggningens drift. En effektiv styrning och reglering är en förutsättning för en väl fungerande och energieffektiv anläggning. Fastigheter har olika behov och ibland ändras även dessa efter hand. 

En kontorsfastighet behöver kanske inte ha samma temperatur och luftflöden på nätterna och helgerna som på dagarna. Då är det viktigt att kunna anpassa driften och följa den på ett enkelt sätt. Det görs idag via de styr- och övervakningssystem som finns. Många av dessa är web-baserade. Det ger ökad kontroll och trygghet.

För att bibehålla en energieffektiv drift och erhålla en lång livslängd ska värmepumpen övervakas kontinuerligt och larm ska ges om värden avviker från det normala. Larm ska vara vidarekopplad till driftansvarig. Övervakningen bör kunna läsas av via internet från valfri dator med hjälp av en webbläsare. Data presenteras på ett lätt överskådligt sätt i en dynamisk flödesbild. Alla temperaturer loggas och trender ska kunna visas på samtliga data.