Vad gäller vid ROT-avdrag?

Privatpersoner som äger hus, fritidshus eller bostadsrätt (inre underhåll) har rätt att dra av 30 % av arbetskostnaden vid ROT-arbete. Max 50 000 kr/ägare och år får dras av. Arbetskostnad för nyinstallation eller utbyte av värmepump är avdragsgillt och det gäller för alla typer av värmepumpar.

ROT-avdraget är sammanfogat med avdraget för hushållsnära tjänster. Maximala avdraget är 50 000 kr/år för både hushållsnära tjänster och ROT.

Schabloner för arbetskostnad

Det är inte tillåtet att subventionera priset på material och istället ta ut en högre arbetskostnad.

I värmepumpbranschen offereras oftast ett totalpris för hela entreprenaden. För att förenkla beräkningen av arbetskostnaden, samt att göra det enkelt både för både kunden och Skatteverket att göra en bedömning om ROT-avdraget är rimligt hade vi under våren 2009 en tät dialog med Skatteverket angående att ta fram en schablon för hur ROT-avdragsgrundande arbetskostnad vid värmepumpinstallationer ska beräknas. Tillsammans med medlemsföretagen har vi beräknat att arbetskostnaden för en totalentreprenad kan sättas till 35 % av den totala entreprenadkostnaden för vätska-vattenvärmepumpar (berg-, jord-, sjö och grundvattenvärmepumpar) och 30 % för luftvärmepumpar (luft-vatten, luft-luft och frånluft). Schablonen får, och bör, användas både vid nyinstallation och vid utbyte av värmepump. Om arbetskostnaden överstiger den schabloniserade arbetskostnaden kan skatteverket begära in kompletterande uppgifter till varför schablonen överskrids. Du kan läsa mer i skatteverkets ställningstagande samt i deras rättsliga vägledning.

Nej till ROT-bedrägeri

Håll utkik efter vårt märke så är du säker på att få ett korrekt ROT-avdrag. Vi som använder oss av detta garanterar att vi följer Svenska Kyl & Värmepumpföreningens rekommendationer.

Det som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen rekommenderar och som Skatteverket tagit ställning för, är vid en totalentreprenad en ROT-avdragsgrundande arbetskostnad på 35 % av totala kostnaden vid installation av berg-, ytjord-, sjö- och grundvattenvärmepumpar samt 30 % för luftvärmepumpar. I de fall där fördelningen anses uppenbarligen felaktig bör du som kund förstå att detta är ett bedrägligt förfarande både från företaget och beställarens sida. Därmed också straffbart. En fördelning av arbetskostnaden och arbetsinsats som uppenbarligen inte är realistisk kan drabba dig som köpare. Företagen som använder vårt märke garanterar att ROT-avdraget är korrekt.

Här gäller INTE ROT-avdraget

 • Om kunden har fått försäkringsersättning för ROT-arbete så kan inte avdrag göras. Endast om det klart framgår att försäkringsersättningen avser material kan kunden få avdrag för arbetet. 
 • Vid förläggning av sjö- och markvärme är endast det arbete som utförs på kundens tomt avdragsgillt.
 • ROT-avdraget kan inte kombineras med andra bidrag. 
 • Gäller ej vid nybyggnation eller om huset är nyare än 5 år.
 • ROT-avdrag gäller ej för service* på maskiner och inventarier.
 • ROT-avdraget gäller endast för arbetskostnad relaterat till arbete på kundens fastighet. Gäller ej för förberedande arbete och resekostnader.
 • ROT-avdraget gäller inte för maskinkostnad.

*Enligt dom i mål nr 2001-15 i Förvaltningsrätten i Linköping samt tillhörande överklagan till Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1454-16 är reparation av värmepump att anse vara ROT-avdragsgrundande. Service är dock ej ROT-avdragsgrundande.

Fakturametoden

Fakturametoden innebär att entreprenören ska dra av den preliminära skattereduktionen (d v s ROT-avdraget) direkt på sin faktura för att sedan begära ersättning från Skatteverket på resterade del av arbetskostnaden.

Följande uppgifter ska lämnas till Skatteverket vid begäran om utbetalning av ROT-avdrag:

Utförarens namn, adress och organisationsnummer (eller motsvarande)

 • Kundens personnummer (eller motsvarande)
 • Debiterad ersättning för ROT-arbete
 • Det belopp kunden betalt, samt betalningsdag
 • Det belopp utföraren begär utbetalt av Skatteverket
 • Debiterad ersättning för material
 • Debiterad ersättning för det som vare sig är material eller ROT-arbete (kan vara arbetskostnad som inte är ROT-avdragsgrundande (resor, arbete som inte är utfört på kundens fastighet, maskinkostnad etc.)
 • Vad ROT-arbetet avsett
 • Antal arbetade timmar

För att få ROT-avdrag utbetalt av Skatteverket ska också följande villkor uppfyllas:

 • Alla ansökningar om utbetalning från Skatteverket ska ske elektroniskt.
 • Utbetalning ska ske till utförarens bank- eller kreditmarknadsföretagskonto. Tidigare har företaget kunna få utbetalning till det konto de uppgett till Skatteverket (oavsett om det tillhör företaget eller inte) eller fått en utbetalningslapp.

I och med övergången till elektronisk rapportering med e-legitimation ska följande anges: - Att arbetet gäller VVS-arbeten - Totalpris (i kr) - ROT-berättigad arbetstid (i timmar) - Andelen material (i kr)

För totalpris samt arbetade timmar måste verkliga uppgifter anges. För att beräkna andelen material används schablonen. Andelen material kommer således att vara 65 resp. 70 procent av totalpriset.

För den som känner sig orolig över hur all information som man nu registrerar kommer att hanteras i det elektroniska systemet försäkrar Skatteverket att det är sekretess på alla uppgifter. Så det är inte så att konkurrenter, kunder eller leverantörer kan begära ut information som skickats in.

Schablonen vid ROT-arbeten fortsatt gällande

Det har kommit frågor kring vad som gäller för schablonen vid ROT-avdrag i och med sänkningen av ROT-avdraget från 50 % av arbetskostnaden till 30 % av arbetskostnaden. Och schablonen gället fortfarande, dvs:

 • Schablonen där arbetskostnaden kan sättas till 35% vid vätska/vatten och 30% vid frånluft-, luft/luft- och luft/vatten-installationer gäller även fortsättningsvis.
 • När schablonen används så är det 10,5 % av totala beloppet som högst får dras av vid vätska-vatteninstallationer och 9% för luftvärmepumpinstallationer.

Vad gäller för bostadsrätter?

ROT-avdrag kan ges till för installation av värmepump i en bostadsrätt precis som det kan ges för äganderätter. Det kan exempelvis bli aktuellt i radhus som ägs som bostadsrätt eller installation av luftkonditionering i lägenheter. Vilken del av arbetet man kan få avdrag för skiljer sig dock åt mellan bostadsrätt och äganderätt. I lagen om skattereduktion för hushållsarbete (2007:346, 4b§, 2pkt) framgår tydligt att det enbart är arbete inuti bostadsrättslägenhet som är ROT-avdragsgrundande. Arbete som utförs utanför bostadsrättens väggar är således inte avdragsgrundande. Detta påverkar de flesta typer av värmepumpinstallationer då arbetet delvis sker utanför lägenhetens väggar. Att avgöra vilka arbetsmoment som sker ute respektive inne kan i flera fall vara svårt att avgöra. Det blir en bedömningsfråga som tyvärr öppnar för fusk.

SKVP har föreslagit för skatteverket att implementera en schablonmässig fördelning över mängden arbete inne respektive ute. Skatteverket har tyvärr valt att inte godta någon sådan schablon. De har även förtydligat att den schablon som branschen haft sedan 2009 enbart gäller småhus och inte bostadsrätter. Det är därmed viktigt att du inte använder dig

av branschens schablon vid installation i bostadsrätter samt att du är noga med att anteckna fördelningen mellan arbete inne respektive utanför bostadsrättens väggar. Skatteverket gör en strikt tolkning vad gäller gränsen för lägenheten vilket innebär att exempelvis arbete på balkong eller fasad sker utanför lägenheten och därmed inte är avdragsgrundande.

Viktigt

Vid installation i en bostadsrätt:

 • Skall du inte använda dig av branschen schablon
 • Bör du notera fördelningen av arbete inne respektive utanför bostadsrättens väggar

Även om skatteverket inte godtagit en schablonmässig fördelning av arbete inne respektive utanför lägenheten anser SKVP att en rimlig fördelning av arbete bör ligga på ca 80% inuti lägenheten och 20% utanför för nyinstallation av luft-luft, luft-vatten och vätska-vattenvärmepumpar. Observera att detta enbart är vår bedömning och att skatteverket kan göra en annan bedömning kring huruvida fördelningen i det enskilda fallet är rimligt eller inte.