Kommersiell kyla

Kommersiell Kyla

Butikskyla

En förutsättning för att vi året runt varje dag ska kunna äta den mat vi önskar är att den kan transporteras och förvaras i rätt temperatur för att hålla sig färsk. En viktig länk i detta är butikskylan som ser till att de frysta och kylda livsmedelsvarorna alltid har rätt temperatur. För större butiker används normalt ett centralt system som förser butiken med både den önskade kylan för livsmedel och producerar tillräcklig värme för rumsuppvärmning även de kallaste dagarna på året. I lite mindre butiker används ofta fristående kylar och frysar, så kallade plugindiskar. Genom att använda vätskekylda plugindiskar kan överskottsvärmen återanvändas för att nå hög energieffektivitet.  

 

Mobil kyla

Som mobil kyla brukar räknas de fall där det kylda föremålet är avsett att vara i rörelse. Det kan till exempel vara luftkonditionering i personbilar, lastbilar, bussar, tåg, fartyg och flygplan. Det kan även vara transporter av varor som ska hållas kylda medan de fraktas och detta brukar benämnas transportkyla.

 

Transportkyla

Alla kyl- eller frysvaror måste transporteras i rätt temperatur för att inte kvalitetsförsämringar ska uppstå under transporten. Vi talar idag om den ”obrutna kylkedjan” från tillverkaren till dess konsumenten inhandlar produkten. Den ökade rationaliseringen har medfört att vi i dag har stora centrallager där varorna förvaras i väntan på distribution till butiker och storkök. Detta har inneburit att kyl- och frystransporterna ökat i mycket stor omfattning.