Certifierad Värmepumpinstallatör (CIN2)

Nu kan du bli certifierad värmepumpinstallatör enligt de reglerna i Förnybartdirektivet.

Bakgrund

Bakgrunden till det nya certifieringssystemet som gäller för installatörer av värmepumpar, solel, solvärme och biobränsleanläggningar är RES direktivet 2009/28/EG som bl.a. säger att det i varje EU-land ska finnas ett utbildnings- och certifieringssystem för dessa.  Kunskapskraven är specificerade i Boverkets BFS 2015:4 CIN 2.

Certifieringen som i Sverige ska vara ackrediterad av SWEDAC är frivillig.  Syftet med direktivet är att åstadkomma en ökad användning av förnybar energi för uppvärmning av mindre fastigheter i Europa. I Sverige gäller certifieringen för fastigheter med ett maximalt effektbehov vid DVUT på 20 kW.

Yrkeshögskolan i Härnösand har på uppdrag från Energimyndigheten tagit fram utbildningsmaterialet i samarbete med branschen.  INCERT AB avser att ackreditera sig för certifieringen i Sverige.

Certifiering ger konkurrensfördelar

Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att marknadsföra den nya certifieringen mot slutkonsument, installatörer, tillverkare och andra aktörer på marknaden. Myndigheten planerar att göra det bl.a. genom annonser och information i massmedia och genom de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Som certifierad installatör kommer du och ditt företag också att marknadsföras på Boverkets webbplats, med länkar från bl.a. Energimyndigheten, och på INCERT AB:s hemsida över certifierade installatörer.
Kursen kommer också att öka deltagarens kunskap om värmepumpar och andra förnybara energisystem och därmed också stärka dina och/eller dina medarbetares förmåga att sälja och installera ett system som motsvarar kundens behov och önskemål.    

Så här går det till

Två veckor innan kursdagarna skickars kursmaterialet ut med post som du ska läsa igenom innan du kommer till kursstarten. Som stöd i dina självstudier får du tillgång till vår e-learningplattform på vilken det bland annat finns information om kursen, inspelade föreläsningar, läsanvisningar och självtester. Det är viktigt att du läser igenom materialet innan kursstart.

Första dagen ägnas åt viktiga teoretiska moment i kursen. Dessutom får du information om hur certifieringen går till och vad som krävs.

Andra dagen ägnas åt praktiska moment i värmepumplabbet. Det är bland annat att bestämma en värmepumps COP och effekt samt att upprätta ett kapacitetsdiagram. Dagen avslutas med en kort individuell genomgång/examination av det praktiska momentet och ett teoretiskt prov.

När du klarat både det teoretiska och det praktiska provet skickar du in en ansökan till INCERT AB för att bli certifierad. För att bli certifierad krävs dessutom att du ska ha 3 års erfarenhet av värmepumpbranschen eller verksamhet som anknyter till den och en för verksamheten relevant utbildning. Kraven i sin helhet finns i Boverkets BFS 2015:4 CIN2 och på INCERT:s hemsida hittar du all information som behövs.