Jord

Emellan 90 – 150 centimeters djup, beroende på var i Sverige Du bor. Kan ligga på icke frostfritt djup.

Det spelar ingen större roll. Det viktiga är att slangen ligger dikt an berget eller är helt omsluten utav jorden. Det får inte finnas några luftfickor eftersom luften har en så dålig värmeledningsförmåga.

Vanligtvis placeras värmepumpanläggningen i husets befintliga pannrum, ett källarutrymme eller grovkök. Kollektorslangarna måste då dras igenom husväggen, gärna under marknivån. Med lämplig borrmaskin (slagborr eller diamantborr) borras genomföringshål i husgrunden (källarmuren), vilka efter installationen tätas med expanderande fogskum. Det är viktigt att det tätade genomföringshålet inte släpper in någon fukt med skador på husgrunden som följd. Alternativt kan en ventilationstrumma användas.

Vid rätt utförd dimensionering och förläggning av ytjordvärme blir påverkan på växtligheten minimal. Eventuellt kan blomningen försenas någon vecka på våren. Maskarna blir inte färre p.g.a. att marken kyls ned mer än normalt. Vintertid kryper maskarna längre och längre ned i markskiktet för att undvika tjälen och stannar som regel i ett ofruset skikt mellan marktjälen och tjälen runt kollektorslangen. Det är emellertid viktigt att slangarna ligger på tillräckligt djup så att marktjälen inte når ned till tjälen runt kollektorslangen, då finns risk för termisk kortslutning och temperaturen på köldbäraren i slangen sjunker drastiskt vilket påverkar värmefaktorn kraftigt negativt. Om slangarna dessutom ligger tätt finns en teoretisk risk för att maskarna fryser inne. Jag har dock aldrig hört talas om att detta har inträffat i verkligheten. Hur förläggningen skall gå till beror på energiuttaget och de termodynamiska egenskaperna för den specifika jorden. En tumregel är att förlägga kollektorslangen inom intervallet 0,8-1 meters djup och ca 2 meters mellanrum. På 80-talet genomfördes ett par studier för att verifiera påverkan på växligheten. Slutsatsen i dessa studier var att vid rätt dimensionering och förläggning är påverkan minimal. Dock kunde det konstateras att några sällsynta arter av rosor påverkades negativt. Vissa jordtyper, speciellt lerjordar, påverkas mer än andra av tjäle. Vid snål dimensionering av kollektorslangen (för kort slinglängd) finns det risk för påtaglig tjälhävning, vilket innebär att marken höjer sig. Det medför att gräsmattan kan bli något ojämn.

Ja det kan man. Den skall då isoleras för att ta bort frysrisken.