Frågor och svar

Vi har försökt sammanställa det Du frågade efter. Kom dock ihåg att detta är cirkavärden.

1 ton pellets 4 800 kWh
1 kubikmeter pellets 3 100 kWh
1 kubikmeter travad ved 1 240 kWh
1000 kubikmeter naturgas* 10 185 kWh
1 kubikmeter olja 9 900 kWh

 

* Tänk på att olika leverantörer kan sälja olika typer av gasblandningar med olika energivärde. Hör alltid efter med din gasleveratör när du skall göra beräkningar på energibehov utifrån gasanvändning.

Det är temperaturskillnaden i rören som gör att det blir ett knäppande ljud. Detta blir tack vare att du har en växelventil monterad i värmepumpen som släpper ut begärd värme direkt på radiatorsystemet jämför med en shunt som "smyger" ut värmen i radiatorsystemet. Växelventilen har bara två lägen: öppen/stängd. Kontakta installatören så har han ett utjämningskärl som man sätter in emellan växelventil och radiatorer. Om inte knäppningarna helt försvinner så reduceras de kraftigt.

Cirka 8000 – 9000 per år. Detta är egentligen en omöjlig fråga att svara på. Det skiljer sig dag från dag beroende på utetemperatur, blåst etc.

  • Ett system med flytande kondensering innebär att värmepumpen anpassar den producerade vattentemperaturen till vad som behövs i fastighetens element (radiatorer). Vintertid då det är kallt ute produceras en högre vattentemperatur än vår och höst då behovet är lägre. Genom denna anpassning erhålls en bättre effektivitet då temperaturbehovet är lägre än om produkten alltid skulle producera en hög temperatur. Under tiden varmvatten produceras krävs dock alltid en hög vattentemperatur.
  • I ett system med fast kondensering produceras alltid en hög vattentemperatur, oberoende av behovet. I dessa system krävs att den höga temperaturen shuntas ner till vad som behövs i fastighetens element (radiatorer). Effektiviteten är oftast lägre i denna typ av system.

Om möjligt skall man ta in tre-fyra stycken. Det kan skilja relativt mycket emellan de olika offerterna. För att kunna jämföra offerterna skall de innehålla samma saker.

Man bör dela upp betalningen på tre (3) tillfällen. Delbetalningarna behöver inte vara lika stora. Den första delen kan betalas vid kontraktsskrivandet, den andra delen när pumpen är installerad och den sista delen när värmepumpen är överlämnad och garantierna och eventuella försäkringar börjat gälla.

Generellt sett; nej. Detta skall man som kund inte behöva tänka på.

När den gamla värmepannan försvinner bör inte rökkanalsuttaget muras igen. Mura in ett ventilationsdon/ventil i stället. På så sätt får man en extra ventilationskanal samt minskar risken för skador i skorstenen då fukt kan ventileras ut.

Du skall ha en användarinstruktion, ett provtryckningsprotokoll, vid bergvärme ett brunnsprotokoll och vid ytjord/sjövärme en karta över hur köldbärarslangarna ligger. På den ytan kan Du inte bygga något.

Kollektorn är en sluten slangslinga som förbinder värmepumpaggregatet med borrhålet och vanligen löper ända ner till borrhålsbotten. Slangen är tillverkad av polyetenplast och har 32/40 mm i diameter. Slangen får inte vikas när den sänks ner i brunnen, utan man svetsar på en U-böj som gör att kollektorvätskan kan cirkulera utan hinder i slangen. Till U-böjen hör en bottenvikt som hjälper till när man sänker slangen ner till brunnsbotten. Kollektorvätskan (brine) är en frostskyddad vätska. Ofta används en blandning av vatten och etanol, men andra kollektorvätskor förekommer. I applikationer med solfångare bör inte etanolblandning användas.

Det är byggherrens ansvar, d.v.s. villaägarens. Det brukliga är att installatören hjälper Dig med detta men det är villaägarens ansvar att se till att så blir gjort!

Den senaste generationens luft-vattenvärmepumpar håller mycket hög kvalitet och ger god driftekonomi. Investeringskostnaden är lägre än en bergvärmepump, men beroende på att den arbetar med uteluft som värmekälla har den en liten annan karakteristik och kan därmed inte nå upp till lika hög värmefaktor som en bergvärmepump under de kallaste dagarna på året. Att påstå att en luft-vattenvärmepump kan uppnå samma prestanda som en bergvärmepump är därmed vilseledande. Att tänka på vid köp av en luft-vattenvärmepump, såväl som bergvärmepump är att det är viktigt att välja en storlek på värmepumpen som är anpassad efter husets värmebehov. Det är därmed större sannolikhet att finna en lämplig värmepump från en tillverkare som erbjuder luft-vattenvärmepumpar i ett flertal olika storlekar, "One size fits all" gäller inte.