Blanketter relaterade till Svensk Kylnorm

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen äger och ger ut kylnormen. Alla blanketter, trycksaker, etiketter och annat relaterade till Svensk Kylnormkan kan beställas och hämtas via denna hemsida.
Nedanstående blanketter kan laddas ner och kan fritt användas i det egna företaget. Nedladdningen förutsätter att Acrobat Reader finns installerat på din dator.

Medlemsföretag bör i första han logga in och besöka Logga in / Medlemssidor, där många blanketter finns i skriv- och sparbar form.

Årsrapport

Årsrapport 2017

Årsrapporten används för operatörens årliga rapportering till kommunens miljökontor. Där ska samtliga aggregat som har krav på periodisk läckagekontroll (fyllnadsmängd motsvarande 5 ton CO2e eller mer (10 ton CO2e för hermetiskt slutna aggregat)), redovisas om de tillsammans motsvarar 14 ton CO2e eller mer. 

Årsrapport 2016

Den gamla årsrapporten. Obs! Skall ej längre användas!

Aggregatförteckning

Sammanställning av aggregat ingående i en och samma anläggning. Observera att den nya årsrapportens första sida (A) är avsedd att vara den aggregatförteckning som används vid årsrapporteringen.


Farligt avfall, farligt gods

Anmälan om mellanlagring av farligt avfall
Blankett för anmälan hämtas från Miljöförvaltningen i respektive kommun dit också ifylld anmälan skickas. Se exempel på blankett (från Stockholms Miljöförvaltning).

Anmälan om egen transport av farligt avfall som uppkommer i egen verksamhet
Blankett för anmälan hämtas från Länsstyrelsen i respektive län dit även ifylld anmälan skickas. Se exempel på blankett (från Länsstyrelsen i Uppsala).

Ansökan om tillstånd för transport av avfall
Blankett för anmälan hämtas från Länsstyrelsen i respektive län dit även ifylld anmälan skickas. Ansökan avser både farligt och/eller annat avfall enligt 36§ (2011:927) 
Se exempel på blankett (från Länsstyrelsen i Uppsala).

Godsdeklaration - exempel
Blankett för transport av farligt avfall och farligt gods Transportdokument - Farligt avfall/gods


Tryckprovning

Checklista inför tryckprovning av kylaggregat tillhörande §8
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 6A, ) Medlemmar hittar en ifyllningsbar och sparbar blankett på medlemssidorna. Uppdaterad 2016-09-07

Checklista inför tryckprovning av kylaggregat tillhörande kategori I
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 6B) Medlemmar hittar en ifyllningsbar och sparbar blankett på medlemssidorna. Uppdaterad 2016-09-07


Kontrollrapporter och Checklistor

Checklista
Checklista för genomförande av periodisk läcksökning

Driftrapport
Driftrapport i enlighet med faktablad 12

Information till tillsynsmyndigheten innan installation eller konvertering
Information (anmälan) av stationär kyl-/värmepumputrustning (aggregat/anläggning) med f-gaser som köldmedium enligt SFS 2016:1128. Anmälan avser utrustning (köldmediekrets) innehållande 14 ton CO2e eller mer.

Intyg tryckkontroll
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 5)

Journal för funktionskontroll av tryckavsäkringsutrustning
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 4)
Journal för kontroll och underhåll av utrustning
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 2)
Kontroll av tryckmätare
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 2)
Underlag för registerföring / Kontrollrapport
Underlag för registerföring / Kontrollrapport av kyl-/värmepumputrustningar innehållande f-gaser enligt (EU) förordning nr. 517/2014.
Kontrollrapport, endast mobilt (tryckoriginal)
Underlag för registerföring / Kontrollrapport av kyl-/värmepumputrustningar i fordon, innehållande f-gaser enligt (EU) förordning nr. 517/2014.
Köldmedieförbrukning - Kvartalsvis sammanställning
Skrotningsintyg
För stationär Kyl/Värmepumpanläggning/Aggregat samt Kylanläggning Fartyg med HCFC/HFC-köldmedium. Till skrotningsintyget skall biläggas en aggregatförteckning.
HCFC/HFC - köldmedieanvändning