Kapitel 5 - EL

Demo - Som smakprov på den skarpa versionen av regelförteckningen, kan du här se en liten del av regelförteckningens avsnitt om elektriska krav. I den skarpa versionen kan får du tillgång till hela elavsnittet, samt de övriga åtta områdena. 

Klicka på beteckningen i den högra kolumnen och du kommer direkt till aktuell krav, och kan då läsa kravet i klartext. Normalt är kravställningen väldigt övergripande. Svensk Kylnorms roll är därför att i detalj besriva hur detta krav påverkar företag eller kyl- och värmepumpanläggningars utförande.

Elinstallationer

 Anmälan

Krav på att anmälan av ny starkströmsanläggning
SFS_2009:22

Krav på att elinstallatören skall göra skriftlig föranmälan av elinstallationsarbete som avser ändrad servis eller större utbyggnad
ELSÄK-FS 2007:2 kapitel 3 § 3

Krav på att elinstallatören skriftligen skall färdiganmäla elinstallationsarbete som krävt en föranmälan
ELSÄK-FS 2008:1_kapitel 3 § 4

Projektering

Krav på att en starkströmsanläggning ska vara så utförd att arbete kan utföras på ett säkert sätt
ELSÄK-FS 2008:1 kapitel 3 § 9

Driftrum

Driftrum skall vara slutet/inhägnat och ha begränsat tillträde
ELSÄK-FS 2008:2 § 10
Driftrum skall ha förbudsskyltar för tillträdesförbud för obehöriga på alla dörrar
ELSÄK-FS 2008:2 § 10
Vilka får ha tillträde till ett driftrum
ELSÄK-FS 2008:1 kapitel 3 § 4

Elinstallationsarbete
Grundläggande krav

Vem får utföra elinstallationsarbete
SFS 1990:806_§ 6
Krav på anställningsförhållande med elinstallatör
SFS 1990:806_§ 6
Elinstallatörens ansvar för den som utför elinstallationsarbete
SFS 1990:806_§ 6
SFS 1990:806 §7
Krav på att utförandet följer god elsäkerhetsteknisk praxis
ELSÄK-FS 2008:1 kapitel 2 § 1
Krav på kontroll före idrifttagning av ett elinstallationsarbete
SFS 1990:806 § 7

Behörighet

Krav på behörighet vid elinstallationsarbete
SFS 1990:806_§ 6
Elarbeten som får göras utan behörighet
ELSÄK-FS 2007:2_kapitel 1 § 3
Olika typer av allmän behörighet för elinstallationsarbete
ELSÄK-FS 2007:2_kapitel 1 § 5
Utbildningskrav och praktik för allmän behörighet
ELSÄK-FS 2007:2_kapitel 1 § 7-8
Olika typer av begränsad behörighet för elinstallationsarbete
ELSÄK-FS 2007:2_kapitel 1 § 5
Utbildningskrav och praktik för begränsad behörighet
ELSÄK-FS 2007:2_kapitel 1 § 9

Den behörige ansvarar för att utöva kontroll av de obehöriga som arbetar under dennes överinseende
ELSÄK-FS 2007:2_kapitel 1 § 14

Utförande av elinstallationer

Krav på att den fasta installationen görs enligt anvisningar för att uppfylla skyddskraven för EMC
SFS 1993:1067 § 4

När krävs jordfelsbrytare
ELSÄK-FS 2008:1 kapitel 4 § 4

 Grundläggande säkerhetskrav

Krav på att utförandet följer god elsäkerhetsteknisk praxis
ELSÄK-FS 2008:1_kapitel 2 § 1
Vad innebär god elsäkerhetsteknisk praxis
ELSÄK-FS 2008:1_kapitel 2 § 1

Krav på att en starkströmsanläggning ska vara så utförd att arbete på den kan utföras på ett säkert sätt
ELSÄK-FS 2008:1 kapitel 3 § 9

En starkströmsanläggning skall ge betryggande säkerhet under normala förhållande, vid ett (1) fel och vid rimligt förutsebar felbetjäning
ELSÄK-FS 2008:1 kapitel 3 § 1

Krav på skydd mot elchock för människor och husdjur
ELSÄK-FS 2008:1 kapitel 3 § 2
Krav på skydd mot höga temperaturer
ELSÄK-FS 2008:1 kapitel 3 § 5

Krav på att elinstallationen ska anpassas till de yttre förhållanden som råder i dess omgivning
ELSÄK-FS 2008:1 kapitel 3 § 7