Demoversion

Sammanställning av svenska lagar, förordning och myndighetsföreskrifter samt förordningar och direktiv utfärdade av EU, vilka kan påverka en entreprenör och konstruktör vid arbete med kyl- och värmepumputrustningar.

Förord  
Detta är en sammanställning av svenska lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter samt förordningar och direktiv utfärdade av EU. Sammanställning är inte komplett, utan ska ses som ett hjälpmedel att få en överblick över de vanligaste reglerna som kan gälla entreprenörer och konstruktörer vid arbete med kyl- och värmepumputrustningar.

Ytterligare regler kan finnas i bestämmelserna än de som finns upptagna i sammanställningen, och varje användare av sammanställningen måste själv läsa och sätta sig in i bestämmelserna för att kontrollera om det finns ytterligare regler som kan påverka arbetet.
Områden som inte finns med i sammanställningen, eller endast tagits med i begränsad omfattning, är bland annat
- ATEX Produktdirektiv 94/9/EG
- ATEX Användardirektiv 1999/92/EG
- AFS 2005:2 Tillverkning av vissa behållare och rörledningar och anläggningar 
Observera att inga regler eller krav från olika standarder finns medtagna i sammanställningen.

I högra kolumnen på sidorna i sammanställningen finns hänvisningar till den bestämmelse i vilken man kan läsa om reglerna. Efter en del hänvisningar står det +kom, vilket innebär att det till bestämmelsen finns en kommentar med förklaringar och förtydliganden, vilken också bör läsas av användaren av sammanställningen.
I de lagar och förordningar som regelförteckningen länkar till, är aktuellt krav markerat med gult, på samma sätt som denna text. Dock kan markeringen finnas på ett eller flera ställen i dokumentet som öppnas, varför det rekommenderas att bläddra igenom hela dokumentet.

Alla dokument i Regelförteckning laddas ner i PDF-format och förutsätter att Acrobat Reader finns installerat på din dator.

Innehållsförteckning                                          

   Definitioner

   Bestämmelser till vilka hänvisningar görs

   Kapitel 1  -  Administrativa regler (ej tillgänglig i denna demoversion)

   Kapitel 2   -  Installationer m.m. (ej tillgänglig i denna demoversion)

   Kapitel 3  -  Dokumentation och märkning (ej tillgänglig i denna demoversion)

   Kapitel 4  -  CE (ej tillgänglig i denna demoversion)

   Kapitel 5 - El (nedanstående delar är tillgängliga som ett smakprov ur elavsnittet)

      Elinstallationer
            Anmälan
            Projektering
            Driftrum
            Elinstallationsarbete
                  Grundläggande krav
                  Behörighet
            Utförande av elinstallationer
                  Grundläggande säkerhetskrav
            Explosionsfarlig miljö
            Arbetsmiljö och säkerhet
            Kontroller m.m.
                  Riskbedömningar
                  Kontroll före idrifttagning
                  Återkommande kontroller
      Materiel
            Elektrisk materiel
                  Grundläggande krav
                  Nödstopp
                  Säkerhetsbrytare
                  Vägguttag
            Skyltar och märkning
                  Varselmärkning för elfara
                  Märkning enligt CE-direktiv
            Drift- och underhållsinstruktioner
        Belysning
                  Allmänbelysning
                  Nödbelysning
                  Belysning på maskiner

   Kapitel 6  -  Arbetsmiljö (ej tillgänglig i denna demoversion)

   Kapitel 7  -  Miljö och kemikalier (ej tillgänglig i denna demoversion)
  
   Kapitel 8  -  Transporter (ej tillgänglig i denna demoversion)

   Kapitel 9  -  Livsmedelshantering (ej tillgänglig i denna demoversion)