Hur går man tillväga?

Det företag du väljer att köpa din värmepump av bär det största ansvaret för att du ska få en bra värmepumpanläggning. Möjligheter att diskutera olika alternativ och få svar på frågor rörande värmepumpen ska också en seriös installatör/säljare kunna hjälpa till med. Här följer den checklista som kan göra valet enklare och tryggare när du ska köpa värmepump, en lista som kan hjälpa dig att undanröja riskerna för tråkiga överraskningar. Gör en noggrann uppföljning av checklistan inför köpet och vid valet av värmepump.

Installatör/säljare

Välj installatör/säljare med omsorg. Inhämta alltid offert från flera företag. Kontrollera att företaget har ansvarsförsäkring. Välj alltid ett av SKVP:s medlemsföretag och begär alltid att få se en referensanläggning som motsvarar den du tänker köpa.

Elleverantör

I samband med installationen kan det vara bra att kontrollera med ditt elbolag om ditt abonnemang kommer att förändras när du installerar en värmepump. Kontrollera med din installatör om du behöver en större säkring än den du har.

Typ av värmepump

Alla värmepumpar är uppbyggda enligt samma grundprincip, men det finns olika typer av värmepumpar. Grundprincipen är att de relativt låga temperaturerna i mark, berg och vatten utnyttjas och höjs med hjälp av en kompressor. Temperaturen i ute- och ventilationsluften kan också höjas så att energi går att utvinna för att värma hus och/eller varmvatten. Alla typer av värmepumpar samverkar under vintern med andra delar av ditt värmesystem. En av installatörens/säljarens uppgifter är att hjälpa dig fram till den bästa lösningen för ditt hus.

Energibehov

Det är installatörens/säljarens uppgift att anpassa värmepumpen efter husets behov. Det finns vedertagna beräkningsmetoder som installatören/säljaren ska använda sig av. Det är också viktigt att du som konsument lämnar korrekta uppgifter om din energiförbrukning. Glöm inte att berätta om ni exempelvis använder vedkamin eller liknande.

Besiktning

För att installatören ska kunna ge en offert på en värmepump som passar just dig är det viktigt att han/hon gör en besiktning av ditt hus. Vid besiktningen går installatören igenom ditt nuvarande värmesystem för att få ett bra underlag.

Offert

Begär att säljaren exakt beskriver vad som ingår i priset och vad som tillkommer för att få en funktionsklar anläggning. Offerten måste också innehålla ekonomiska beräkningar och energikalkyl samt villkoren för drift, service, leverans och betalning. Garantivillkoren ska framgå tydligt. Priset ska vara inklusive moms och vara bindande under minst en månad. Begär att en betalningsplan finns med. Igångkörning och injustering av hela värmeanläggningen ska ingå i offerten. När du har bestämt dig för vilken installatör du vill anlita, ska du skriftligen komma överens med installatören/säljaren om när arbetet ska påbörjas och vara avslutat.

Lönsamhetskalkyl

För att kunna jämföra lönsamheten mellan olika värmesystem, bör man göra en årskostnadskalkyl. I kalkylen ska ingå energikostnader för el/olja, räntekostnader och amorteringar på eventuellt lån, samt servicekostnader.

Skötsel

När installationen är klar ska installatören/säljaren också överlämna skötselanvisningar. Dessa ska denne gå igenom tillsammans med dig.

Service

För service och åtgärd av fel behövs en fackman. Kontrollera om installatören/säljaren kan erbjuda serviceavtal. Finns service på orten?

Garanti

Garantin är ett frivilligt åtagande av leverantören och finns ej reglerat i konsumentlagstiftningen. Kontrollera garantins omfattning med din leverantör. Garantitiden är normalt två år, men olika garantitider kan förekomma.

Reklamationsrätt

Konsumentlagstiftningen ger dig reklamationsrätt i tre eller tio år efter att värmepumpen är levererad, färdiginstallerad och igångkörd. Lägg märke till att reklamationsrätt och garanti är begrepp med helt olika innebörd. Reklamationsrätt ger dig möjlighet att av leverantören kräva åtgärd av ursprungligt fel. Detta innebär att felet skulle ha funnits vid leveransen, alternativt att det beror på något fel vid installationen. Bevisbördan är din, till skillnad från då garantin fortfarande gäller, då bevisbördan är leverantörens. Leverantören har således skyldighet att åtgärda fel som uppkommer under garantitiden, om det inte kan visas att felet beror på handhavandefel från konsumentens sida.

Försäkringsbolag

Det bolag där du har din villa- och hemförsäkring kan ge dig svar på följande: Ingår värmepumpen i villa- och hemförsäkringen och vilka villkor gäller vid ett eventuellt fel på anläggningen?

  • Hur stor är självrisken vid ett fel på värmepumpen?
  • Hur beräknas värmepumpanläggningens restvärde vid ett fel?

Vid köp av värmepumpar ingår ofta så kallade trygghetsförsäkringar. Du bör gå igenom villkoren för dessa försäkringar i samband med köpet.

Finansiering

Vilka finansieringsalternativ finns om du inte betalar kontant? Banken eller värmepumpsinstallatören/säljaren kan ha intresse av att finansiera din installation. Var noga med att kontrollera att lånets löptid inte är längre än den beräknade tekniska livslängden för värmepumpsinstallationen.

Betalning

Den sista delbetalningen bör inte erläggas förrän anläggningen är driftklar och du har fått:

  • ett igångkörnings- och injusteringsprotokoll som visar att din värmepumpanläggning fungerar som den ska
  • ett intyg som visar uppgifter om borrhålet, ett s.k. borrprotokoll
  • Skötselanvisningar/instruktionsbok

Om du vill utnyttja ROT-avdraget ska installatören dra 50 % av arbetskostnaden på sin faktura. Det finns en schablon för att beräkna arbetskostnaden vid installation av en värmepump. För luftvärmepumpar (luft-luft, luft-vatten, frånluft) är arbetskostnaden 30 % av den totala kostnaden inklusive material, för övriga värmepumpar är motsvarande siffra 35 %. Schablonen gäller enbart nyinstallation (ej utbyte) och när samtliga moment som ingår (material, arbete, borrkostnad etc) i priset.

Miljöinformation

Säljaren av värmepumpen måste kunna ge svar på vilket köldmedium som används och om detta påverkar ozonskiktet och/eller växthuseffekten.