Vattenvärme - Ingen vågad satsning

En vattenvärmepump hämtar sin energi från vatten. Det kan vara från en sjö eller annat vattendrag. Ett annat alternativ är från grundvattnet. Vilket alternativt som är bäst för din byggnad avgörs av omgivande förutsättningar.

Sjövärmevärmepump

Solen värmer upp våra hav, sjöar, och vattendrag. Solenergin finns lagrad i vattnet och i bottenlagret. Temperaturen sjunker sällan under +4° C. Den varierar naturligtvis mer över året ju närmare ytan man mäter, men är relativt stabil på stora djup.

En slang för värmeupptagning placeras på sjöbotten eller nere i bottenslammet, där temperaturen är ännu något högre än i vattnet. Det är viktigt att slangen förses med tyngder så att den inte flyter upp. Ju djupare ner den ligger desto mindre är risken för skador.

Sjövatten används som värmekälla främst för hus med relativt hög förbrukning.

Systembeskrivning

En sjövärmepump hämtar sin energi ur hav eller sjö genom att en kollektorslang nedlägges på botten av exempelvis en sjö.

Fördelar

 • Billigt att förlägga slang i vatten.
 • I övrigt samma typ av värmepump som berg- och ytjordvärmepump vilket ger stort utbud.
 • Stor driftsäkerhet och bra livslängd.

Nackdelar

 • Sjön måste vara relativt jämn i botten för enkel förläggning.
 • Viktigt att någon kan beräkna kapaciteten på anläggningen så att sjöns energiinnehåll räcker till.
 • Viktigt att se till att slangen inte kan flyta upp då den blir lättare i vatten.

Viktigt

 • Vid förläggning av slang är det av största vikt att slangen inte kan flyta upp, fastna i ankare eller liknade.
 • Det är också viktigt att märka ut var slangen ligger för eventuell sjöfart.

Allmänt

Tillståndsplikt.

Grundvattenvärmepump

Grundvatten har en jämn temperatur året om och kan användas för uppvärmning genom att det pumpas upp till en värmeväxlare, där det avkyls och returneras via ett annat borrhål.

Systembeskrivning

En grundvattenvärmepump hämtar sin energi ur ett borrhål i marken, kyler av och återinfiltrerar vattnet genom ett borrhål.

Fördelar

 • Hög och jämn temperatur på köldbäraren.
 • Har oftast den bästa värmefaktorn då grundvattentemperaturen är hög, normalt 4-8°C, men vid vissa ställen ända upp till 12°C.
 • Går att använda tillsammans med köldmedia R 134a för att uppnå högre temperatur än 55°C.
 • Kan användas till stora effekter.
 • Stor driftsäkerhet och bra livslängd.

Nackdelar

 • Öppet system vilket medför att föroreningar i grundvattnet kan sätta igen värmeväxlaren.
 • Kvalitén på grundvattnet är av betydelse.
 • Vid användande av bergvärmepump med plattvärmeväxlare rekommenderas mellanväxling, vilket medför sämre prestanda.
 • Kostsamma borror – oftast 2 stycken, d.v.s. en för tillopp och en för retur.
 • Hurvida tillgången till vatten är tillräcklig är osäkert innan borrning.

Allmänt

Tillståndsplikt.