Frågor & Svar

Nedan finner ni Energimyndighetens sammanställning av frågor och svar.

Viktigt om Energimyndighetens rådgivning gällande produktkrav

Energimyndigheten har svenskt ansvar för de förordningar som träder i kraft rörande de olika produktgrupperna inom ekodesign och energimärkning.
Myndigheten har fått tillsynsansvaret för de hittills beslutade förordningarna vilket medför att myndigheten intar positionen av att vara dels ett rådgivande organ dels ett organ som deltar i rättsprocessen.
Av detta skäl är det svårt för myndigheten att lämna annat än vägledande rådgivning eftersom en annan tolkning kan bli aktuell i ett eventuellt tillsynsärende. Detta kan t ex bero på att praxis utvecklats eller att förtydligande kommit från EU.
Myndigheten är inte heller sista dömande organ vid tillsyn. Våra beslut kan överklagas vidare till i första hand Förvaltningsrätten och i förlängningen vidare till EU.
Energimyndigheten kan med andra ord inte ge några bindande besked utan endast vägleda. Det finns för närvarande ingen möjlighet att få ett helt uttömmande svar utöver den tolkning vi gör i dagsläget. Energimyndigheten verkar dock på EU-nivå för att situationen ska förbättras för de som vill ha säkrare besked när det gäller tolkningar av EU:s bestämmelser.”

Läs mer om energimärkning av värmepumpar hos Energimyndigheten
Energimärkning av värmepumpar (energimyndigheten.se)

Kommer snart