Vad måste jag som återförsäljare tänka på?

Informationen nedan avseer pannor för rumsuppvärmning och tappvarmvattenberedning. Särskilda, men snarlika, regler gäller för luft/luftvärmepumpar.

Kraven som redovisas nedan gäller dig som säljer värmepumpar för rumsuppvärmning till slutkund, både till privatperson och företag. Vi har nedan försökt att förenkla en annars mycket komplex förordning. Det innebär att det kan finnas alternativa sätta att redovisa information än de vi föreslår samt att det generellt finns flera undantag och skillnader beroende på vilka typ av värmepump som säljs. EU-förordning nr 811/2013 finns att ladda hem i sin helhet här.

Som återförsäljare måste du se till att:

  • Värmepumpar som visas upp på försäljningsstället måste visas upp tillsammans med en tryckt produktmärkningsetikett och i de allra flesta fall en paketmärkningsetikett
  • Värmepumpar som erbjuds till försäljning där slutanvändaren in kunnat se värmepumpen i utställt skick måste saluföras med ett antal produktdata redovisade i viss ordning
  • I Marknadsföring där energirelaterad information, prisinformation eller teknisk information framkommer skall produktens energieffektivitetsklass, för medelklimat, framkomma

Värmepumpar som uppvisas i utställt skick

Alla värmepumpar som visas upp på försäljningsstället måste visas upp tillsammans med en produktmärkningsetikett. Etiketten behöver inte fästas direkt på värmepumpen men måste vara tydligt synlig invid värmepumpen. För värmepumpar med inbyggd temperaturregulator (i praktiken de flesta värmepumpar) och solvärmeutrustning måste även paketmärkningsetikett uppvisas.

 
Produktmärkningsetikett   Paketmärkningsetikett

När slutanvändaren in kunnat se värmepumpen i utställt skick

Alla värmepumpar (med tappvarmvattenberedning och temperaturregulator) som erbjuds till försäljning där slutanvändaren in kunnat se värmepumpen i utställt skick måste saluföras med följande dokumentation. I praktiken innebär det t.ex. att följande dokument måste bifogas tillsammans med offert på en värmepump. I de flesta fall bör du kunna få samtliga dokument från tillverkaren av värmepumpen. Mallar finns även att ladda ner för SKVP:s medlemsföretag.

  1. Produktmärkningsetikett
  2. Paketmärkningsetikett
  3. Produktinformationsblad (sk ficher)
  4. Figur 3 från bilaga IV i förordningen
  5. Figur 5 från bilaga IV i förordningen

Produktmärknings- etikett

Paketmärknings- etikett

Produktinformationsblad

Figur 3

Figur 5

Marknadsföring 

I all marknadsföring där energirelaterad information, prisinformation eller teknisk information framkommer skall produkten/paketets energieffektivitetsklass, för medelklimat, framkomma. Observera att för luft/luftvärmepumpar råder särskilda regler för marknadsföring på internet.

SKVP gör tillsammans med Energimyndigheten tolkningen att en värmepump med innbyggd temperaturregulator alltid i första hand skall betraktas som ett paket. Det är således paketets energieffektivitetsklass som skall visas i marknadsföring om värmepumpen har en inbyggd temperaturregulator.

Värmepump med temperaturregulator och/eller solvärmeutrustning från olika tillverkare

I praktiken måste det alltid finnas en paketmärkningsetikett tillsammans med en värmepump då det i princip uteslutande säljs med temperaturregulator. En paketmärkningsetikett kommer dock i de fallen tillhandahållas av tillverkaren. Om du säljer en värmepump tillsammans med temperaturregulator och/eller solvärmeutrustning där tillverkaren inte tillhandahållit en paketmärkningsetikett, t.ex. om du kombinerar från olika tillverkare måste du som återförsäljare ta fram en paketetikett själv. För detta har kommissionen tagit fram ett excelbaserat verktyg som finns att ladda ner här. Som medlem kan du såklart även kontakta oss för rådgivning.