Information om Svensk Kylnorm

Svensk Kylnorm ger en samlad bild av de säkerhetskrav olika myndigheters föreskrifter innebär beträffande konstruktion, installation, drift och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar, samt vad som anses vara god praxis inom branschen. Svensk Kylnorm anpassas successivt till den gemensamma europeiska CEN-standarden.

Kylnormen består av fyra grunddelar, en samling med faktablad samt en förteckning över aktuella regler.

 

Grunddelar

Allmän del:  Norm för stationära kyl- & värmepumpanläggningar, transportkylanläggningar samt kylanläggningar i fartyg 
Ammoniak: Norm för anläggningar med ammoniak 
Brandfarliga köldmedier: Norm för aggregat med brandfarliga köldmedier
Luftkonditionering i motorfordon: Norm för luftkonditionering i motorfordon

Faktabladssamlingen

Ovanstående grunddelar kompletteras med denna för att anses vara fullständiga branschnormer.

Faktablad 1: Instruktioner för drift- och underhåll
Faktablad 4: Hantering av HCFC/HFC-köldmedier. Transport av köldmedier och köldbärare som farligt gods och farligt avfall.
Faktablad 6: Metoder och villkor för köldmediefyllning i kyl- och värmepumpssystem
Faktablad 7: Etanolbaserade köldbärarsystem
Faktablad 8: Symboler och beteckningar för kylanläggningar
Faktablad 10: Utrustning och kontrollmetoder. Läcksökning. Gasvarningsutrustning.
Faktablad 11: Yrkescertifiering
Faktablad 12: Metoder för energibesparing oberoende av köldmedietyp
Faktablad 13: Energieffektiva luftkonditioneringsanläggningar
Faktablad 14: Energieffektiva värmepumpar för
fastigheter

Regelförteckning

Ett väldigt användbart hjälpmedel, kallad Regelförteckning, är framtagen och kan beställas i webbshopen.  Förteckningen ger en samlad bild av de nationella eller internationella myndighets- eller lagstiftningskrav som finns på en kyl- eller värmepumputrustning, eller på ett företag som arbetar med dessa anläggningar. Svensk kylbransch uppfyller dessa lagstadgade krav genom att följa riktlinjer och anvisningar i Svensk Kylnorms olika delar. Alla som tecknar abonnemang för denna produkt får en tryckt version och har även tillgång till en version på webben med klickbara länkar. Genom att klicka på länkarna kan man direkt läsa det aktuella kravet så som det utformats i lagstiftningen. Regelförteckningen ersätter dock inte den vanliga kylnormen utan är ett frivilligt komplement till Svensk Kylnorm för den som vill veta var ett specifikt krav finns i lagstiftningen och hur lagkravet är utformat. 

För den intresserade finns en demoversion att ta del av genom att klicka här