2019

Dämpad avslutning på värmepumpåret

Sista kvartalet 2019 sjönk försäljningen inom alla segment. Totalt minskade försäljningen med 4 procent jämfört med föregående år. Efter en stark inledning på året har försäljningen successivt dämpats vilket gör att totala försäljningen för helåret 2019 landar oförändrat mot året innan.

Under fjärde kvartalet minskade försäljningen av luft-vattenvärmepumpar med 6 procent. För frånluftsvärmepumpar har vi sett en stadig minskning sedan hösten 2017. Denna trend har hållit i sig under hela 2019 med en minskning under fjärde kvartalet på 8 procent jämfört med föregående år. Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar minskade marginellt under sista kvartalet. Sammantaget för helåret visade försäljningen för denna produktgrupp en ökning med 5 procent.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

  Q4 Helår
Totalt -4 % 0 %
Luft-vattenvärmepumpar -6 % +2 %
Frånluftsvärmepumpar   -8 % -8 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -1 % +5 %

 
Även på marknaden för större fastigheter märks samma trend. Efter ett mycket bra första kvartal med en ökning på dryga 25 procent, har försäljningen planat ut och legat jämnt med 2018. Sista kvartalet visade på en ökning med 1 procent mot föregående år, och på helårsbasis landar försäljningen på plus 5 procent.

- 2019 har på årsbasis varit ett bra år, i nivå eller något högre än 2018. Trenden med sjunkande antal leveranser av frånluftsvärmepumpar har dock fortsatt vilket är en naturlig konsekvens av det minskade småhusbyggandet, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Den dämpade försäljningen under sista kvartalet har sannolikt även påverkats av det osedvanligt varma vädret. Då utbytesmarknaden på villasidan nu tydligt kommit igång förväntar vi oss stabil försäljning även under 2020. Marknaden för större fastigheter har haft en positiv trend de senaste åren. Det finns inget som talar för att den ska brytas.

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q4/helår:

  Villa  Fastighet
Totalt  -5 %/ 0 % +1 %/ +5 %
Luft-vattenvärmepumpar -7 %/ +1 %     
Frånluftsvärmepumpar  -8 %/ -8 %   
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -1 %/ +5 %    


Under året såldes värmepumpar för totalt 7,8 miljarder kronor i Sverige, vilket är 3,5 procent mer än 2018. Under fjärde kvartalet uppgick försäljningsvärdet till 2,5 miljarder kronor, vilket är samma nivå som 2018.

För ytterligare information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 08-512 549 55, e-post: per.jonasson@skvp.se