Stark avslutning på 2013

2013 började tufft för värmepumpbranschen, med minskad fortsatt minskad försäljning för alla typer av värmepumpar jämfört med motsvarande period 2012. Under hela första halvåret höll minskningen i sig, men efter sommaren tog försäljningen fart igen. För att till årets slut hämtat upp tappet under första halvåret så att helåret 2013 blev ett bättre år än 2012 för samtliga värmepumpstyper.

Under tredje kvartalet bröts den negativa trenden med vikande försäljningssiffror. Försäljningen som inte visat positiva siffror sedan första kvartalet 2011, vände äntligen uppåt och ökningen fortsatte även under det fjärde kvartalet. Detta gjorde att, trots den dåliga inledningen av året, årsförsäljningen av värmepumpar i Sverige på slutade +4 % (bergvärmepumpar +2 %, frånluftvärmepumpar +9 %, luft-vattenvärmepumpar +2 %). Under fjärde kvartalet stod bergvärmepumparna för den största försäljningsökningen, +22 %. Totalt, inräknat alla typer av värmepumpar så ökade försäljningen med 20 % under det fjärde kvartalet. Frånluftvärmepumparna ökade med 19 % och luft-vattenvärmepumparna med 11 %. Den installerade effekten under fjärde kvartalet har ökat med 22 % jämfört med motsvarande period året innan.

-    Som förväntat höll den positiva trenden från kvartal tre i sig även under avslutningen av året. Den mycket starka avslutningen på året gör därför att vi ser med tillförsikt fram emot 2014, säger Per Jonasson, VD Svenska Värmepumpföreningen. 

Trenden med ökad försäljning i slutet av året gäller för såväl villamarknaden som för marknaden för större fastigheter. Under fjärde kvartalet ökade marknaden för större fastigheter med 27 %. Trots den kraftiga försäljningsökningen så räckte det inte till för att ta i kapp den minskning av försäljning som var under första halvåret 2013. Totalt sett under året har försäljningen på marknaden för större fastigheter har minskat med 5 %. 

Värdet av värmepumpförsäljningen under 2013 i konsumentled beräknas uppgå till 5,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 7 % jämfört med 2012. Värdet av försäljningen av luftluftvärmepumpar är inte medtaget i beräkningen av marknadsvärdet. 

Det finns enligt våra bedömningar drygt 1,2 miljoner värmepumpar i drift i Sverige i dag. Under den tidsperiod då dessa värmepumpar tagits i drift har användningen av eldningsolja minskat med tre fjärdedelar, samtidigt som användningen av el för uppvärmning har minskat med ca en fjärde del. Uppskattningsvis så levererar alla Sveriges värmepumpar drygt 20 TWh förnybar energi under 2013.