Värmepumpåret 2012

2012 blev ett tufft år för värmepumpbranschen, då försäljningen för alla typer av värmepumpar minskade. Sett till antalet försålda vätska-vatten, frånluft-, och luft-vattenvärmepumpar var minskningen totalt 23 %.

Luft-vattenvärmepumpar är den produktgrupp som återigen tappar mest. Under 2012 minskade försäljningen för detta produktsegment med 29 %. På två år har försäljningen mer än halverats. Den här produktgruppen verkar alltmer bli begränsad för landets allra södraste delar.

Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar har varit svag under hela året och den vanliga försäljningstoppen under hösten uteblev helt och hållet. Totalt sett backade försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar med 28 % under det sista kvartalet. Det finns i nuläget inga tecken på att marknaden kommer att förbättras den närmaste tiden. Den svenska värmepumpbranschen fortsätter att lida av lågkonjunkturen. Det är framförallt det låga bostadsbyggandet och den minskade mobiliteten på bostadsmarknaden som i kombination med den ökade mättnadsgraden på villamarknaden leder till en minskad efterfrågan på värmepumpar.

-    Nedgången på den svenska marknaden är i huvudsak orsakad av ekonomiska omgivningsfaktorer som vi inte rår på. Värmepumpar är fortfarande det teknikområde som har störst marknadsandel både vid nyproduktion och vid utbyte av värmesystem i villor, säger Martin Forsén, VD Svenska Värmepumpföreningen.

Även försäljningen av frånluftvärmepumpar fortsätter att minska. Nedgången under helåret 2012 utgjorde 20 %. Förklaringen till försäljningsnedgången för detta produktsegment står som tidigare att finna i den låga byggkonjunkturen. Under årets sista kvartal bromsade försäljningsminskningen för frånluftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar in något emedan försäljningen minskade i snabbare takt för vätska-vattenvärmepumparna.

Försäljningen av större fastighetsvärmepumpar visar en negativ utveckling för året. I detta fall hänskjuts hela förklaringen till den rådande lågkonjunkturen. För fastighetsvärmepumpar ser vi fortfarande en gryende marknad långt ifrån några som helst mättnadstendenser likt dem vi ser på villamarknaden. Under året har antalet installerade värmepumpar i större fastigheter minskat med 10 % (-13 %, Q4), medan den installerade effekten har sjunkit med 21 % (-29 %, Q4).

Värdet av alla försålda vätska-vatten, frånluft-, och luft-vattenvärmepumpar uppgick enligt SVEPs uppskattning till 5,3 miljarder under 2012. Det beloppet inbegriper inte service- och eftermarknaden. Detta innebär en minskning med 23 % jämfört med 2011.