2011

2011 blev ett lugnt år för värmepumpbranschen utan några större omtumlande händelser. Den ovanligt kalla vintern som inledde året ledde till skenande energipriser och en för årstiden hög nyförsäljning. Det var framförallt vätska-vattenvärmepumpar som fortsatte att öka försäljningsvolymen. I takt med mildare väder tappade marknaden därefter mark.

Intresset för luft-vattenvärmepumpar var fortsatt lågt och under året sjönk försäljningen med 32% jämfört med 2010. Även luft-luftvärmepumpar har minskat under året. Dock inte i samma utsträckning som för luft-vattenvärmepumpar. Med tanke på att SVEP-statistiken saknar flera leverantörer av luft-vattenvärmepumpar ger våra siffror sannolikt en något mörkare bild av marknaden än verkligheten. Den fortsatt låga nybyggnationen av småhus har varit den starkast bidragande orsaken till den minskade försäljningen av frånluftvärmepumpar som under året minskat med 9%. Totalt, inräknat alla typer av värmepumpar så minskade marknaden under hela året med 16 %. Bergvärmepumparna är det segment som under året gått bäst, med en minskning på 2 %.

Totalt sett är värmepumpmarknadens tillbakagång ett resultat av den ekonomiska oron och ett minskat behov av omedelbara åtgärder. Den ekonomiska oron i kombination med förändrade lånevillkor har lett till att antalet fastighetsöverlåtelser minskat. Utbyte av föråldrade uppvärmningssystem tillhör en av de vanligaste åtgärderna som nya husägare åtar sig direkt efter inflyttning. Den minskade rörligheten på fastighetsmarknaden och den låga nybyggnationen av småhus har därmed en direkt påverkan på branschen.

Inom marknadssegmentet större fastigheter och kommersiella lokaler utvecklades marknaden positivt under 2011. Ökningstakten var relativt hög under första halvåret för att sedan bromsas in och avslutas med en nedgång under årets sista kvartal. 

Det totala marknadsvärdet för fastighetsvärmepumpar uppgår enligt våra bedömningar till cirka 1,3 miljarder kronor under 2011. Värdet för marknaden för större värmepumpsystem ökar sin andel av det totala marknadsvärdet för värmepumpar i Sverige och bedöms under 2011 utgöra cirka 16 procent.