Värmepumpåret 2008

I början av 2008 var det många inom branschen som var oroliga över utvecklingen. 2007 hade inneburit ett trendbrott och försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar hade rasat med 30 % och fortsatte att falla även under första kvartalet 2008. Därefter ökade intensiteten i energidebatten tack vare skenande energipriser och EU beslutet om energipaketet. Därmed började även värmepumpmarknaden så sakteliga att återhämta sig.

Efter sommaren slog finanskrisen till och många bävade för vad krisen skulle föra med sig för vår bransch. Men Finanskrisen hade snarast en stimulerande effekt på marknaden och försäljningen tog fart under inledningen av hösten. Successivt hämtade vätska-vattenvärmepumparna hem den uteblivna försäljningen under årets första månader.

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar gick bra under hela året och nådde 2008 sin högsta försäljning någonsin. Frånluftvärmepumparna tappade endast marginellt, trots en kraftigt försämrad byggkonjunktur under hösten.

Vårt statistikunderlag för försäljningen av luft-luftvärmepumpar förbättras successivt i och med att fler aktörer ansluter sig till SVEP, men är fortfarande bristfälligt. I och med det utökade statistikunderlaget har vi kunnat konstatera att vi under tidigare år undervärderat försäljningen i detta produktsortiment. Enligt våra bedömningar såldes ca 75 000 luft-luftvärmepumpar i Sverige under 2008.

Totalt finns nu enligt våra bedömningar drygt 800 000 värmepumpar i drift i Sverige. Bara under de fem senaste åren har 550 000 värmepumpar installerats. Det innebär att nästan hälften av alla villor nu har en värmepump installerad. 

Framtidsutsikter

Med undantag för de stora värmepumparna i fjärrvärmenäten har värmepumpmarknaden fram till idag i stor utsträckning varit fokuserad på villamarknaden. Vi har nu nått en nivå då förutsättningarna för framtida försäljning till småhusägare begränsas av byggnadsbeståndet, nybyggnation och antalet nyligen genomförda renoveringar. Vår bedömning i dag är att försäljningen av luft-vatten och vätska-vattenvärmepumpar under den kommande 10-årsperioden i genomsnitt kommer att vara kring ca 40 000 enheter tillsammans, men beroende på konjunktur, energiprisläge och tillfälliga bidrag kan avvika relativt kraftigt från detta medelvärde. 

Det ökade intresset för större värmepumpsystem förutspås öka branschens omsättning och installerad effekt relativt kraftigt utan att för den skull bidra med någon väsentlig ökning av antalet försålda värmepumpar. På grund av de nyligen antagna nybyggnadsreglerna förväntas försäljningen av dagens frånluftvärmepumpar att i huvudsak begränsas till utbyte av uttjänta äldre frånluftvärmepumpar. Dessutom kan vi komma att få se fler typer av värmepumpar där frånluft kombineras med någon annan typ av värmekälla.

Tack vare de senaste årens kraftiga kvalitetsförbättringar och pressade priser har luft-luftvärmepumparna ökat sin konkurrenskraft och attraktionskraft avsevärt. Förutom som kompletterande värmekälla i småhus och fritidshus installeras de som komfortaggregat i småbutiker, industrier och kontorslokaler. Potentialen för de närmaste 10 åren bedöms överstiga 1 miljon enheter.