Värmepumpåret 2006

2006 innebar ytterligare ett fantastiskt år för värmepumpbranschen i Sverige. För elfte året i rad så ökade försäljningen markant. Den totala försäljningen översteg med god marginal 100 000 värmepumpar.

I vår egen statistik uppgick den totala försäljningen till 87 500. Detta motsvarar en ökning av ca 18% jämfört med 2005. Om vi korrigerar vår egen statistik med en uppskattning av den försäljning som ligger utanför vårt eget rapporteringssystem, uppgår den totala försäljningsvolymen till ca 124 000 värmepumpar. Efterfrågan är fortsatt hög, vilket lett till att flera tillverkare har tvingats lämna långa leveranstider.

2006 var också det år då försäljningen i övriga Europa verkligen tagit fart. Det är framförallt Tyskland och Frankrike som stått för den riktigt stora ökningen, men även i Finland, Storbritannien och Irland har försäljningen tagit fart.

I Sverige kan vi notera att marknaden för berg-, mark- och sjövärmepumpar (vätska-vattenvärmepumpar) bibehåller den höga nivån kring 40 000 enheter och att intresset för luft-vattenvärmepumpar fortsätter att öka markant (+42%). Den främsta orsaken till framgångarna för luft-vattenvärmepumparna är de senaste årens teknikutveckling. Med introduktionen av de nya produkterna har den ekonomiska konkurrenskraften gentemot de dyrare bergvärmeanläggningarna väsentligt förbättrats. Detta har uppmärksammats av både entreprenörer och konsumenter. I många fall där det inte finns förutsättningar för vare sig berg-, mark-, eller sjövärmepump utgör luft vattenvärmepumpen ett självklart val. 

Vid utgången av 2006 utgjorde andelen värmepumpar i de svenska småhusen ca 34%. Det som framförallt drivit på den höga försäljningstakten för värmepumpar har varit den snabba utfasningen av oljepannor och energieffektivisering i hus med direktverkande el. Beståndet av olje- och elpannor tunnas ut men kommer troligtvis även under 2007 utgöra basen för nyförsäljning av vätska-vatten-, och luft-vattenvärmepumparna. De höga elpriserna och den stora andelen hus med direktverkande el har varit nyckeln till framgång för de mindre luft-luftvärmepumparna. 

Kravet på energideklarationer för flerbostadshus och kommersiella lokaler i kombination med den stora irritationen över de lokala fjärrvärmebolagens prissättning öppnar upp möjligheterna för stora värmepumpsystem. De företag som bäst lyckas med att förutse förändringarna på marknaden och anpassa verksamheten därefter kommer att vara de stora vinnarna.