2023

Pulsen 2023  
- Synen på efterfrågan av värmepumpar fortsatt hög 

Pulsen är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av Pulsen kan föreningen följa värmepumpsmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos er som deltar. 

I år deltog 55 av totalt 600 tillfrågade representanter för föreningens installatörsmedlemmar i den webbaserade enkäten. Det skall poängteras att ett stort antal av de företag som inte svarat inte säljer värmepumpar till konsument och därför inte varit aktuella för enkäten. 

Den upplevda efterfrågan på värmepumpar är fortsatt mycket stor 

Den upplevda efterfrågan på värmepumpar är fortsatt mycket stark. Från 93 % med positiv syn förra året till 85 % i år.  Synen på hur man tror efterfrågan blir de närmaste 3 åren är urstark, 96 % med positiv syn förra året till 92 % i år.  

  
 

 

 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, Graf

Automatiskt genererad beskrivning 
En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, Graf

Automatiskt genererad beskrivning 

Priset på Luft-vattenvärmepumpsinstallationer ökar  

En ganska kraftig upplevd prisökning om 19% rapporteras för luft-vattenvärmepumpar. För Bergvärme och Jordvärme ökar priset för en totalentreprenad med 17%. Frånluftsvärmepumpar ökar med 14%. Kostnaderna för entreprenaden att borra energibrunnar har ökat då bränslepriserna har ökat, många kunder väljer att borra djupare för att kunna dimensionera värmepumpen att täcka hela energibehovet utan tillsats av spetsvärme via elpatron.  
Prisnivån för 2023 kan nog beskrivas som förväntad med tanke på omvärldsläget och den effekt som den höga inflationen ger på prisnivån. 

För luft-luftvärmepumpar syns inte samma varierande prisnivå utan här syns snarare en kontinuerlig prishöjning som pågått sedan 2018.  För 2023 låg prisökningen på ca 6% för luft-luft. 

En bild som visar text, skärmbild, Graf, linje

Automatiskt genererad beskrivning 
 
 

Utbyte av direktverkande el är den vanligaste anledningen till installation av värmepump 

Den gångna vinterns höga och volatila elpriser har gjort att 37% av installationerna som gjorts under 2022 har varit för att installera värmepump i hus med direktverkande el, 
30% av installationerna avser utbyte av äldre värmepump.  

En bild som visar text, skärmbild, linje, Graf

Automatiskt genererad beskrivning 

Vilka köldmedier används i de värmepumpar som installeras 
Vi har i år igen frågat om vilket köldmedium som finns i de värmepumpar som 
installeras hos konsument.  
Vi valde att fråga om fyra olika köldmedier: R290, R32, R407C samt R410A men också att ge möjlighet att informera om andra köldmedier som används.  
Det kommer att bli spännande att följa detta över tid med revideringen av F-gasförordningen som pågår och den påverkan det kommer att ge på valet av köldmedium. 
De pågående revisioner av EU-lagstiftningen som pågår spås att driva på i riktningen mot naturliga köldmedier för att kunna nå de uppsatta klimatmålen   
 

 

          En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, diagram

Automatiskt genererad beskrivning                  En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, logotyp

Automatiskt genererad beskrivning