Diagram1600x340

2021

Synen på efterfrågan vänder kraftig uppåt när pandemin börjar klinga av!

PULSEN är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av PULSEN kan vi följa värmepumpmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos er som deltar.

I år deltog 139 av totalt 645 tillfrågade representanter för våra installatörsmedlemmar i den webbaserade enkäten. Det skall poängteras att ett stort antal av de företag som inte svarat inte säljer värmepumpar till konsument och därför inte varit aktuella för enkäten.

Den upplevda efterfrågan på värmepumpar har svängt uppåt igen

Efter flera år av en ökande upplevd efterfrågan har den positiva synen vänt något. Från 94 % med positiv syn på efterfrågan förra året till 69 % i år. Det kommer kanske inte som någon överraskning med tanke på det nuvarande läget som råder med anledning av Covid-19. Även den upplevda efterfrågan de närmaste 3 åren har vänt något, från 99 % med positiv syn förra året till 94 % i år. Här handlar det däremot om en mycket liten skillnad vilket indikerar att installatörerna ser den nuvarande lägre efterfrågan som en tillfällighet.

Priset på vätska-vattenvärmepumpsinstallationer minskar efter plötslig pik förra året

Efter en ganska kraftig upplevd prisökning bland installatörerna förra året på nästan 7% (bergvärme) har priserna på samtliga vätska-vattenvärmepumpar minskat något (ca 3% för bergvärmepumpar). Prisnivån för 2021 kan snarast beskrivas som förväntad utifrån 2019 års priser, där 2020 snarare utgör undantaget. Det är fortfarande oklart vad de kraftigt ökade priserna 2020 berodde på men mest troligt är nog form av indirekt konsekvens av pandemin.

För luft-vattenvärmepumparna syns inte samma varierande prisnivå utan här syns snarare en kontinuerlig prishöjning som pågått 2019–2021 även om den minskat i takt.  Mellan år 2019–2020 låg den årliga prisökningen på ca 5% medan den för 2021 enbart låg på ca 1%.

Frånluftvärmepumparna och luft-luftvärmepumparna har däremot i årets PULSEN ökat relativt mycket i pris (ca 8–9%). Även här är det svårt att se en tydlig orsak, särskilt med tanke på de osäkerheter som pandemin medför. Prisökningen för frånluftvärmepumpar skulle kunna förklaras med att många äldre frånluftvärmepumpar nått slutet på sin livslängd och att de då i många fall byts ut mot mer energieffektiva varvtalsstyrda frånluftvärmepumpar. Varvtalsstyrda frånluftvärmepumpar är både dyrare i inköp och kan medföra dyrare installationer.

Andelen värmepumpar som ersätter äldre värmepumpar ökar åter igen

Efter förra årets oförklarliga minskning av andelen värmepumpar som ersätter äldre värmepumpar har andelen nu vänt uppåt. Det är nu 30,2% av värmepumpinstallationerna som ersätter en äldre värmepump. En intressant milstolpe är att det nu är ungefär lika vanligt att en värmepump ersätter en värmepump som att en värmepump ersätter direktverkande el eller elpanna.


Andelen varvtalsstyrda bergvärmepumpar fortsätter att minska

Ett något förvånande resultat av årets PULSEN är att den upplevda andelen installerade varvtalsstyrda bergvärmepumpar fortsätter att minska något även i år. Eventuellt har vi nått en form av platå kring 50%. Detta skulle dels kunna förklaras av att det trots allt är en prisskillnad mellan varvtalsstyrda och icke-varvtalsstyrda bergvärmepumpar och att vi nått någon form av jämvikt mellan de olika kundsegmenten som efterfrågar pris kontra prestanda. Även den ökade utbytesmarknaden kan delvis förklara statistiken då det kan tänkas att kunder vid utbyte är mer priskänsliga då den drastiska kostnadsminskningen som uppkommer vid nyinstallation då uteblir.