pulsen2020header_1270x340

PULSEN 2020

Något negativare syn på marknaden och markant ökade priser på installationer i årets PULSEN

PULSEN är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av PULSEN kan vi följa värmepumpmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos er som deltar.

I år deltog 151 av totalt 673 tillfrågade representanter för våra installatörsmedlemmar i den webbaserade enkäten. Det skall poängteras att ett stort antal av de företag som inte svarat inte säljer värmepumpar till konsument och därför inte varit aktuella för enkäten.

Den upplevda efterfrågan på värmepumpar minskade

Efter flera år av en ökande upplevd efterfrågan har den positiva synen vänt något. Från 94 % med positiv syn på efterfrågan förra året till 69 % i år. Det kommer kanske inte som någon överaskning med tanke på det nuvarande läget som råder med anledning av Covid-19. Även den upplevda efterfrågan de närmaste 3 åren har vänt något, från 99 % med positiv syn förra året till 94 % i år. Här handlar det däremot om en mycket liten skillnad vilket indikerar att installatörerna ser den nuvarande lägre efterfrågan som en tillfällighet.

Kraftig ökade priser för en standardinstallation

En av PULSEN:s kanske mest intressanta frågor är den som rör kostnaden för olika värmepumpinstallationer i en villa med ett värmebehov på 20 000 kWh/år. Årets PULSEN visar på en dramatiskt ökning i pris på samtliga installationer förrutom luft-luft som visar på en marginell ökning. Störst ökning sker ibland bergvärmeinstallationerna där vi ser en prisökning på ca 11 000 kr. Det är oklart vad som ligger bakom. Lanseringen av ett flertalet nya modeller med potentiellt högre pris kan ha påverkat.

Förvånande trendbrott vad gäller ersättningsmarknaden

Den förväntade fortsatta uppgången av andelen värmepumpar som ersätter gamla värmepumpar har i år förvånande nog inte realiserats då andelen sjunkit något från 27,3% till 26,4%. Det går naturligtvis inte att dra några direkta slutsatser av en sådan liten minskning mellan två år. Det kan naturligtvis vara så att vi har en kraftigare uppgång att vänta kommande år. En annan möjlighet kan vara att vi helt enkelt inte kommer att se någon kraftig uppgång utan att kanske kommer att öka gradvis under många års tid. En trolig förklaring i sådanna fall kan vara att värmepumparna helt enkelt håller längre än vad vi förväntar oss.

Kostnaden för underhåll och service

En ny fråga för i år var den om vad installatörerna upplevde att den totala kostnaden (arbetstid, material osv) för underhåll/service av en villavärmepump är under dess livslängd. Frågan är mycket intressant då det saknas bra underlag på vad man kan förväntas betala i just service och underhåll. 

  Totalt Jämfört med investering Jämfört med investering per år
Luft-luft 5 107 kr 21 % 1,7 %
Luft-vatten 12 433 kr 10 % 0,7 %
Vätska-vatten 11 928 kr 7 % 0,4 %


Minskning av andelen varvtalsstyrda värmepumpar

Andelen installerade varvtalsstyrda värmepumpar har i årets PULSEN minskat med föregående år. Med tanke på att varvtalsstyrning är mer eller mindre standard på nya värmepumpar bör minskningen inte ses som något trendbrott. Även andelen frikyla minskade ifrån föregående år. Här finns dock en trolig förklaring i att den oerhört varma sommaren lett till ett ökat intresse under 2019.