Bloodpressure1270x340

PULSEN 2019

Den ökade försäljningen av värmepumpar syns tydligt i en ökad positiv syn bland installatörerna

PULSEN är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av PULSEN kan vi följa värmepumpmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos er som deltar.

I år deltog 97 av totalt 690 tillfrågade representanter för våra installatörsmedlemmar i den webbaserade enkäten. Det skall poängteras att ett stort antal av de företag som inte svarat inte säljer värmepumpar till konsument och därför inte varit aktuella för enkäten.

Den upplevda efterfrågan på värmepumpar fortsätter uppåt

Den upplevda efterfrågan fortsätter att öka sedan 2012 års försäljningsdipp vilket stämmer väl överens med den faktiska försäljningen som visat på ökad försäljningsvolym sett över hela perioden. Andelen med en positiv syn på efterfrågan ökade drastiskt från 2017 års 72 procent till närmare 92 för 2018. I årets PULSEN ökade denna andel till 94%.

Utöver en mycket positiv syn på den nuvarande efterfrågan tror närmare 99% av de tillfrågade medlemmarna att efterfrågan kommer att vara fortsatt god den närmaste 3-årsperioden. I snitt räknar de tillfrågade företagen att behöva utöka sin personalstyrka ca 30 procent de kommande 5 åren.

Luft-vattenvärmepumpar visar en markant ökning i pris för en standardinstallation

En av PULSEN:s kanske mest intressanta frågor är den som rör kostnaden för olika värmepumpinstallationer i en villa med ett värmebehov på 20 000 kWh/år. Årets PULSEN visar på en oförändrad prisbild för luft-luftvärmepumpar och frånluftvärmepump. Jord, grundvatten och bergvärmepumpar ökar något i pris. Luft-vattenvärmepumpar visar på en markant ökning i pris på nästan 6 000 kr efter att ha legat stabilt i alla år sedan pulsen startade. Detta beror troligtvis på ett ökat pris på själva värmepumpen vilket i sin tur dels beror på de ökande priserna för köldmedier i kombination med en svag krona. Varför just luft-vattensegmentet ökar så är inte lika tydligt. En förklaring kan vara att R410A, ett vanligt köldmedium i luft-vattenvärmepumpar, ökat mer i pris jämfört med R407C som är vanligt i vätska-vattenvärmepumpar.

Värmepumpar ersätter framförallt direktverkande el

Ersättningsmarknaden för värmepumpar, det vill säga när en äldre värmepump byts ut mot en ny, fortsätter som förväntat att öka. Den procentuella andelen ligger på 27,3 procent, en ökning från föregående års 25,1 procent. Ser vi istället till elvärme (elpanna+direktverkande el) som en enhet ligger den på topp med 39,5 procent. Värmepumpförsäljning leder därmed förfarande i stor utsträckning till ett minskat elbehov i våra svenska bostäder, lokaler och småhus.

Stor andel av installatörerna erbjuder solcells och solvärmeinstallationer

Nytt för i år var frågan kring vilka installatörer som erbjuder solcells- och solvärmeinstallationer. Det visar sig att närmare 40% av installatörerna erbjuder solcellsinstallationer medan 35% erbjuder solvärmeinstallationer.

”I förra årets PULSEN frågade vi hur ofta installatörerna installera bergvärme i kombination med solceller. Då vi insåg att bergvärme och solceller troligtvis sällan installeras tillsammans vill vi i år ta reda på hur stor andel av installatörerna som faktiskt kan erbjuda solenergiinstallationer oavsett om installationen görs tillsammans med en värmepump. Jag blev mycket förvånad över den stora andel som faktiskt erbjöd solcellsinstallationer”, säger Morgan Willis, ansvarig för PULSEN på SKVP.

Ökat intresse för frikyla

Sedan 2016 har vi frågat installatörerna hur stor andel av bergvärmeinstallationerna som installeras för att även kunna leverera frikyla. I årets PULSEN kan vi skönja att ca 14% av installationerna även kan leverera frikyla. Detta är den största andelen hittills och skulle kunna bero på den varma sommaren 2018. Andelen av bergvärmepumparna som säljs som är varvtalsstyrda fortsätter att öka och ligger i årets PULSEN på 62 % jämfört med förra årets andel på 50 %. Med anledning av att mer och mer av konsumentprodukter ansluts till internet ville vi ta reda på i vilken utsträckning installatörerna hjälper till med detta då de säljer värmepumpar. Det visar sig att ca 30% av installatörerna hjälper sina kunder med detta.