pulsen2018

PULSEN 2018
Branschen positivare än någonsin!

PULSEN är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av PULSEN kan vi följa värmepumpmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos er som deltar.

I år deltog 95 av totalt 714 tillfrågade representanter för våra installatörsmedlemmar i den webbaserade enkäten. Det skall poängteras att ett stort antal av de företag som inte svarat inte säljer värmepumpar till konsument och därför inte varit aktuella för enkäten.

Den upplevda efterfrågan på värmepumpar den högsta som någonsin uppmätts i PULSEN

Den upplevda efterfrågan fortsätter att öka sedan 2012 års försäljningsdipp vilket stämmer väl överens med den faktiska försäljningen som visat på ökad försäljningsvolym sett över hela perioden. Andelen med en positiv syn på efterfrågan ökade drastiskt från 2017 års 72 procent till närmare 92 för 2018. Samtidigt var det ingen av de tillfrågade som upplevde efterfrågan som varken ”Mycket dålig” eller ”Dålig”.

Utöver en mycket positiv syn på den nuvarande efterfrågan tror närmare 98% av de tillfrågade medlemmarna på en ännu bättre situation den närmaste 3-årsperioden. Merparten av de tillfrågade (72 procent) räknar med att öka antalet anställda de kommande 5 åren. I snitt räknar de tillfrågade företagen att behöva utöka sin personalstyrka med ca 5 procent det kommande året och 23 procent de kommande 5 åren.

Kostnaden för värmepumpinstallationer stabila

En av PULSEN:s kanske mest intressanta frågor är den som rör kostnaden för olika värmepumpinstallationer i en villa med ett värmebehov på 20 000 kWh/år. Då skillnaderna år från år är marginella är det svårt att med någon statistisk säkerhet dra allt för stora slutsatser. En försiktig observation är dock att samtliga typer av värmepumpar ligger på en stabil nivå med marginellt ökade priser för berg-, jord- och grundvatten.

Äldre värmepump går om direktverkande el

Ersättningsmarknaden för värmepumpar, det vill säga när en äldre värmepump byts ut mot en ny, fortsätter som förutsatt att öka. Att en ny värmepump ersätter en gammal är numera det mest förekommande scenariot när medlemmar installerar värmepumpar. Den procentuella andelen ligger på 25,1 procent, en ökning från föregående års 21,6 procent. Ser vi istället till elvärme (elpanna+direktverkande el) som en enhet ligger den på topp med 37,1 procent. Värmepumpförsäljning leder därmed förfarande i stor utsträckning till ett minskat elbehov i våra svenska bostäder, lokaler och småhus.

Osäkerhet kring utbytesmarknaden

Precis som de föregående två åren försöker vi ta reda på hur medlemmarna agerar kring de utmaningar som kan uppstå med en ökande utbytesmarknad. I detta fall specifik då den befintliga energibrunnen riskerar att vara för kort. Resultatet visar på ett splittrat agerande där cirka hälften (47 procent) av medlemmarna föreslår ett kompletterande borrhål medan resterande del installerar en ny värmepump på befintlig energibrunn där man antingen installerar en mer eller mindre heltäckande värmepump (18 procent) alternativt försöker kompensera ett kort borrhål med en mindre värmepump (24 procent). I år gavs möjligheten för medlemmarna att kommentera sitt val vilket de flesta även gjorde. Sammanfattningsvis kan sägas att de som kompletterar gör det med motiveringen att det är säkrast, att det ger bäst verkningsgrad/besparing, att energibehovet i bostaden troligtvis är ännu högre än när ursprungsanläggningen installerades. De som väljer en mindre värmepump gör det för att det är säkrare än en heltäckande, för att kunden inte vill kosta på att kompletteringsborra eller att kunden är nöjd med samma besparing de haft tidigare. De som väljer en heltäckande ny värmepump gör det ofta med inställningen att man provar och ser hur det går och därefter kompletterar med en ny energibrunn senare om behov uppstår. Flera upplever också att det erfarenhetsmässigt inte brukar bli problem med ett ökat energiuttag. En intressant iakttagelse är att flera medlemmar förlitar sig på de system som finns i moderna varvtalsstyrda värmepumpar vad gäller styrning av effektuttag från energibrunnen.

”Med moderna varvtalsstyrda och ”smarta” värmepumpar finns stora möjligheter för tillverkarna att införa funktioner för att motverka eventuella problem med för korta energibrunnar. Det är dock samtidigt oroväckande om det finns en övertro bland installatörerna kring dessa funktioners likväl begränsade möjligheter att lösa fysikaliska problem”, säger Morgan Willis på SKVP.

Stora möjligheter för medlemmarna att även sälja solenergi

Nytt för i år var frågan kring hur stor andel av bergvärmeinstallationerna som såldes tillsammans med solvärme eller solceller. Resultatet visar på en nästintill försvinnande andel bergvärmepumpar som säljs tillsammans med solceller (1,8 procent) eller solvärme (0,9 procent). Enbart 25 procent av medlemmarna angav att det överhuvudtaget sålde in sol tillsammans med bergvärmepumpen. Ibland dessa var andelen omkring 5–10 procent av installationerna.

”Även om PULSENS fråga enbart avsåg kombinationen av bergvärme och sol är det en tydlig indikation på att medlemmarna i dagsläget inte ser solenergi som en del av deras produktportfölj. Med ett ökande intresse för solenergi i kombination med en tuffare utbytesmarknad hoppas jag ändå att medlemmarna håller ett vakade öga på utvecklingen och ser över denna möjlighet till merförsäljning framöver”, säger Morgan Willis.