markings_715180

PULSEN 2017
Branschens positiva syn fortsätter att öka

PULSEN är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av PULSEN kan vi följa värmepumpmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos er som deltar.

I år deltog 181 av totalt 757 tillfrågade representanter för våra installatörsmedlemmar i den webbaserade enkäten. Det skall poängteras att ett stort antal av de företag som inte svarat inte säljer värmepumpar till konsument och därför inte varit aktuella för enkäten.

Den upplevda efterfrågan på värmepumpar bland installatörerna fortsätter att öka

Den negativa synen på värmepumpförsäljningen som uppstod vid 2012 års försäljningsdipp, som sedan återspeglades i 2013 års PULSEN, har sakta men säkert återhämtat sig. Förra året hade 61 % en positiv syn på efterfrågan. I år har den siffran ökat till 72 %. Det kan även nämnas att 59% av de tillfrågade räknade med att öka antalet anställda inom en femårsperiod samtidigt som 28% räknade med samma antal anställda, en stor del av dessa representeras dock av enmansföretag som i de flesta fall inte har som plan att expandera. Endast 5 % räknade med att minska antalet anställda.

Något ökade priser på framförallt berg, jord och grundvatteninstallationer

En av PULSEN:s kanske mest intressanta fråga är den som rör kostnaden för olika värmepumpinstallationer i en villa med ett värmebehov på 20 000 kWh/år. Skillnaderna i pris varierar av naturliga skäl ganska lite mellan åren. I år kan vi dock skönja en ganska påtaglig ökning av priset för berg-, jord- och grundvatteninstallationer. Störst prisökning syns bland bergvärmeinstallationerna där medelpriset ökat med ca 4 %. För övriga värmepumpstyper ligger är skillnaderna från förra året försumbara.

Andelen elpannor och oljepannor fortsätter sjunka med stora steg

Andelen oljepannor som byts ut har enligt förväntan sjunkit varje år sedan pulsen startade 2010. Andelen utbytta elpannor låg däremot stabilt fram tills 2015 då en andel börja sjunka. Sedan förra året har andelen utbytta elpannor tagit ett rejält kliv nedåt från 17,2 % till 13,5 %. Troligtvis ett tecken på att även elpannor börjar bli allt mer sällsynt.

Kompletterande borrhål vid nästan hälften av alla utbyten

Vid förra årets PULSEN frågade vi installatörerna hur de agerade när de ska byta bergvärmepump och där det befintliga borrhålet är kortare än dagens dimensioneringskriterier. Frågan var olyckligt ställd då flertalet svarade att det varierar från fall till fall. I år inkluderade vi flera svarsalternativ samt möjligheten att ange ett eget svar. Precis som förra året framgår att det absolut vanligaste är att offerera en kompletterande energibrunn.  I år kan vi dock se att man enbart i ca 6 % av fallet borrar en helt ny brunn utan att använda sig av den gamla. Enbart 3 % av installatörerna offererar en ny värmepump trots att energibrunnen är kort medan 17 % istället offererar en mindre värmepump. 8 % kontrollerar energibrunnens ”status” genom att mäta brinetemperaturen att jämföra med 4 % förra året. Det är dock för osäkert för att dra slutsatsen att detta möjligtvis innebär en ökande trend. Förslag på andra tillvägagångssätt var att låta kunden prova i ett år först och kontrollera brinetemperatur, att komplettera med frånluftåtervinning, att sätta en varvtalsstyrd värmepump och begränsa uttaget om nödvändigt eller att helt sonika installera luft/vatten istället.

Varvtalsstyrda bergvärmepumpar snart störst

Sedan en majoritet av värmepumpstillverkarna numer erbjuder varvtalsstyrda vätska-vattenvärmepumpar samtidigt som de ofta lyfts fram i marknadsföring är troligtvis förväntan hos de flesta att detta produktsegment kommer att öka. Mycket riktigt kommer troligtvis försäljningen inom en snar framtid att överstiga försäljningen av start-stoppmaskiner. Andelen varvtalsstyrda bergvärmepumpar ökade från 34% förra året till 43% i årets PULSEN.

Andel BVP-inst. med varvtalsstyrd värmepump?

Haverier samt uppvärmningskostnader största skäl till värmepumpköp

En ny fråga för i år var vilka skäl installatörernas kunder gav för sitt värmepumpköp. En av anledningarna till att vi ställde denna fråga var att vi ville ta reda på hur vanligt det är att man köper värmepump i samband med att man köpt hus. Det visar sig att så många som 16% av värmepumpsköpen kommer från nya husägare. I övrigt kan konstateras att det är relativt jämt fördelat mellan de två vanligast alternativ till värmepumpsköp. Dels att man är så illa tvungen att införskaffa ny anläggning då den befintliga havererat (27%) dels att man är trött på sina uppvärmningskostnader (30%).