PULSEN 2016
Efterfrågan på värmepumpar den största sedan PULSEN startades 2010

PULSEN är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av PULSEN kan vi följa värmepumpmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos er som deltar.

I år deltog 189 av totalt 749 installatörsmedlemmar i den webbaserade enkäten. Det skall poängteras att ett stort antal av de företag som inte svarat inte säljer värmepumpar till konsument och därför inte varit aktuella för enkäten.

Den upplevda efterfrågan på värmepumpar bland installatörerna bättre än någonsin

Den negativa synen på värmepumpförsäljningen som uppstod vid 2012 års försäljningsdipp har sakta men säkert återhämtat sig och visar nu på det bästa resultatet sen PULSEN startade 2010. Inte en enda av de svarande uppgav att den nuvarande efterfrågan upplevs som ”Mycket dålig”. Endast 15 procent upplever att efterfrågan är ”Dålig” eller ”Ganska dålig”. 85 procent har således en positiv syn på efterfrågan på värmepumpar.

Fortsatt minskade priser på värmepumpsentreprenader

En av PULSEN:s kanske mest intressant fråga är den som rör kostnaden för olika värmepumpinstallationer i en villa med ett värmebehov på 20 000 kWh/år. Skillnaderna i pris varierar av naturliga skäl ganska lite mellan åren. Trots detta kan vi i år se en prisminskning på cirka 1,5 procent för installation av både bergvärme-, jordvärme- och luft-luftvärmepumpar. Detta kan sättas i relation till att konsumentprisindex under samma period ökat med ca 1 procent vilket ger en real prissänkning på ca 2,5 procent. Priset på luft-vatten- samt grundvattenvärmepumpar ligger stabilt medan priset på frånluftvärmepumpar ökar. Detta beror troligtvis på en ökande försäljningsandel varvtalsstyrda och dyrare frånluftvärmepumpar.

Utbytesmarknaden fortsätter att öka

Andelen värmepumpinstallationer som ersätter en äldre värmepump fortsätter att öka med en stabil takt om ca 2 procent per år. Utbytesmarknaden upptar därmed i dagsläget ca 19 procent av installationerna. Detta sker framförallt på bekostnad av byte från oljepannor och elpannor som minskar med 1,5 resp. 1,7 procent jämfört med föregående år. En svag ökning på utbyte av pelletspannor om ca 0,7 procent kan även skönjas.  

Frikyla erbjuds ofta, men intresset fortfarande relativt lågt

Möjligheten till att installera frikyla tillsammans med en bergvärmeinstallation är något som vi på SKVP länge tyckt varit en outnyttjad möjlighet. I år ställde vi frågan till installatörerna om de faktiskt erbjuder frikyla i samband med offerering av en bergvärmepumpinstallation. Det visar sig att en relativt stor andel, 66 procent, faktiskt gör detta. Däremot visar det sig att andelen som sen slutligen installeras med frikyla endast uppgår till 10 procent. Varför installatörerna inte lyckas övertyga fler att även installera frikyla är något vi på SKVP hoppas kunna forska vidare på. En anledning kan dock vara att synen på kyla i småhus fortfarande ses som en onödig lyx.

Andelen varvtalsstyrda värmepumpar

Då varvtalsstyrda vätska-vattenvärmepumpar under de senaste åren tydligt lyfts fram som produkt av tillverkarna valde vi i år att inkludera en fråga om försäljningsandelen varvtalsstyrda bergvärmevärmepumpar. Då frågan ej tidigare lyft fram kan vi inte utifrån PULSEN påvisa någon trend. Vi kan dock konstatera att andelen varvtalsstyrda bergvärmepumpar i dagsläget ligger på 34 procent. En kvalificerad gissning är dock att denna andel var försumbart låg innan 2013. Då vi uppmärksammat att det varierar huruvida värmepumpanläggningar installeras med magnetfilter eller inte ställde vi frågan för att ta reda på vad som var vanligast. 32 procent uppger att de vid bergvärmepumpinstallationer även installerar ett magnetfilter.

Kompletterande energibrunn vid utbyte

Med en växande utbytesmarknad blir frågan hur man skall förhålla sig till att det redan finns en energibrunn som kanske inte är rätt dimensionerad för den nya värmepumpen. Vi ställde frågan i årets PULSEN hur installatörerna agerar vid utbyte. Det mest utmärkande i resultatet är att enbart 4 procent kontrollerar temperaturen i det befintliga borrhålet samt att enbart 1 procent räknar med att energibrunnen räcker till. Då 52 procent svarar att det varierar från fall till fall är det troligt att en betydligt större andel installationer dock görs utan att komplettringsborra. Resultatet kan dock indikera att det råder osäkerhet kring hur man skall agera och att detta är ett område som branschen och SKVP bör arbeta vidare med för att minska osäkerheten och undvika både överbelastade energibrunnar samt onödiga investeringar för konsumenterna.

Inga tydliga trender i vart värmepumparna installeras

I frågan som behandlar vart våra värmepumpar installeras syns inga genomgående tydliga trender. I jämförelse med föregående år syns dock en viss nedgång på installationer i flerbostadshus, 2 procent, och en mindre ökning av installationer i villor/radhus, 3 procent.