hammer_1600x340

Stadgar för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

§ 1 ÄNDAMÅL

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är en branschorganisation för företag med verksamhet inom kyla, värmepumpar, energi samt företag som arbetar med mobila kylanläggningar, eller därmed närliggande verksamhet. Föreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen särskilt inom områden som berör ekonomi, juridik, teknik, marknadsföring, utbildning, standardisering, normer och dylikt. Föreningen skall främja en sund konkurrens vilket bland annat innebär att frågor som strider mot gällande konkurrenslagstiftning inte ska avhandlas inom föreningens verksamhet. 

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlemskap i föreningen kan, efter prövning av föreningens styrelse, beviljas företag som utövar seriös verksamhet i Sverige och; som bedriver tillverknings-, import-, installations- och/eller serviceverksamhet avseende privata, kommersiella och industriella frys-, kyl- och värmepumpanläggningar, mobila kylanläggningar eller därmed närliggande verksamhet.
Företag som utför arbete med köldmedier/arbetsmedier ska uppfylla myndighetens krav enligt gällande lagstiftning.
Ansökan om inträde i föreningen skall tillställas föreningen på fastställd blankett.

Till stadgarna hör de av styrelsen utformade affärsetiska regler vilka återfinns som bilaga till stadgarna och bland annat innefattar miljö, energi och säkerhetsfrågor.
Medlemskap i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen innebär automatiskt medlemskap i föreningens Utbildningsutskott. 

§3 MEDLEMS SKYLDIGHETER

Medlem är skyldig att ta del av föreningens stadgar och beslut samt att ställa sig desamma till efterrättelse. 

§ 4 MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE

Medlemskap i föreningen upphör vid det årsskifte som inträffar näst sex månader sedan skriftlig uppsägning från medlemmens eller föreningens sida ägt rum.
Utan hinder av vad som sagts i första stycket äger föreningens styrelse dock medgiva medlem, som nedlagt sin rörelse, rätt att utträda ur föreningen vid löpande årsskifte.
Vid avgång ur föreningen äger avgående medlem ej rätt att återfå de avgifter eller bidrag som han inbetalt till föreningen.
Den medlem som inte uppfyller kraven i §2 och 3 kan efter styrelsens beslut uteslutas ur föreningen. 

§ 5 AVGIFTER

Medlem skall till föreningen erlägga de avgifter som fastställts på föreningens ordinarie föreningssammanträde. 

§ 6 STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm.
Styrelsen består av minst tre ordinarie ledamöter och minst tre suppleanter. Dessa väljs på årsmötet. Mandatperioden är tre år och löper från årsmöte till årsmöte (det vill säga xx-11-01 – xx-10-31).
Ledamot bör väljas för högst två sammanhängande mandatperioder.
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare. Sekreterare som utses utom styrelsen har ej rösträtt.
Styrelsen är beslutsför, när minst tre ledamöter eller suppleanter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. 

§ 7 STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, verkställande direktören eller annan person som styrelsen befullmäktigar.

Det åligger styrelsen 

 • att på årsmötet varje år framlägga redogörelse för sin förvaltning jämte revisorernas utlåtande däröver;
 • att verkställa av årsmötet fattat beslut;
 • att även i övrigt arbeta för främjande av föreningens syften, samt
 • att sörja för att föreningen har en tillfredställande organisation och
 • att föreningens bokföring noggrant fullgörs samt att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt och 
 • att också behörig kontroll häröver finns. 

§ 8 STYRELSENS BEFOGENHETER

Styrelsen äger besluta å föreningens vägnar i alla ärenden, angående vilka ej annorledes bestämts i dessa stadgar eller vid föreningssammanträde. 

§ 9 ARBETSUTSKOTTET

Styrelsen har rätt att inom eller utom sig utse arbetsutskott för beredning eller verkställande av uppdrag, som beslutats av styrelsen eller föreningssammanträde. 

§ 10 KANSLI m m

Föreningens löpande verksamhet skall handhas av ett kansli och styrelsen äger för detta ändamål anställa erforderlig personal och/eller för föreningen träffa avtal om kanslisamarbete med andra organisationer eller om annan lämplig lösning av kanslifunktionen. Kansliets verksamhet ska ledas av en verkställande direktör. 

§ 11 FIRMATECKNING m m

Styrelsen äger handla å föreningens vägnar i förhållande till tredje man och tecknar föreningens firma samt beslutar om hur föreningens firma i övrigt skall tecknas. 

§ 12 VERKSAMHETSÅR

Föreningens tillämpar brutet verksamhetsår (1 juli – 30 juni). 

§ 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE m m

För varje år skall styrelsen avgiva förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning. Denna skall tillställas revisorerna senast den 15 oktober påföljande år. 

§ 14 REVISION

Granskningen av föreningens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt verkställs årligen av två av föreningen valda revisorer, av vilka en skall vara auktoriserad. Envar av dessa äger, när han så vill, ta del av föreningens alla räkenskaper och andra handlingar. Senast den 1 nov skall revisorerna avsluta granskningen av föregående års förvaltning samt avlämna berättelse därom till styrelsen. 

§ 15 ORDINARIE FÖRENINGSSAMMANTRÄDE

Ordinarie föreningssammanträde – årsmöte – skall hållas årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till sådant möte med föredragningslista skall genom brev eller e-post delgivas varje medlem minst fjorton dagar före mötet. Ärende som medlem skriftligen anmält hos föreningen minst 20 dagar före årsmötet skall upptagas på föredragningslistan. 

 1. På årsmötet skall följande ärenden förekomma:
 2. Val av ordförande vid mötet
 3. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera protokollet
 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Avgifter till föreningen
 10. Arvoden till styrelse, suppleanter och revisorer
 11. Ärende som medlem inom föreskriven tid anmält till föreningen
 12. Val – i förekommande fall – av ledamöter och suppleanter i styrelsen
 13. Val av revisorer jämte suppleanter för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av valberedning
 15. Framställningar från styrelsen 

Annat ärende må ej utan alla närvarandes samtycke företagas till avgörande vid mötet om det ej omedelbart föranleds av förvaltningsberättelsen, balansräkningen, resultaträkningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart sammanhang med ärende, som finns upptaget på föredragningslistan. 

§ 16 EXTRA FÖRENINGSSAMMANTRÄDE

Extra föreningssammanträde sammankallas, då styrelsen finner så erforderligt ävensom på framställning av revisorerna eller av minst en tiondel av föreningsmedlemmarna.
Till extra föreningssammanträde utfärdas kallelse i samma ordning som till årsmöte. I kallelsen till extra möte skall angivas de ärenden, som skall förekomma vid detsamma. Annat ärende må ej avgöras vid sådant möte. 

§ 17 RÖSTRÄTT

Varje medlem äger en röst. Frånvarande medlems rösträtt får utövas endast av annan medlem som innehar skriftlig fullmakt. Ingen medlem får företräda fler än två andra medlemmar.
Om votering begärts, skall val förrättas med slutna sedlar. I övrigt sker omröstningen öppet.
Där ej annat är föreskrivet, bestäms mötets beslut genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden vid mötet biträder. Vid val skiljer dock lotten. 

§ 18 VALBEREDNING

En valberedning bestående av minst två ordinarie ledamöter, jämte lika antal suppleanter, utses för en tid av tre år.
Styrelsen skall utfärda en valberedningsinstruktion. Bilaga 1.
Det åligger valberedningen att, i förekommande fall, upprätta och förelägga årsmötet förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt föreslå lämpliga personer som revisorer och suppleanter för dessa. 

§ 19 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSANDE AV FÖRENINGEN

För ändring av dessa stadgar eller för upplösning av föreningen erfordras att samtliga medlemmar förenat sig därom eller att beslut därom fattas av två på varandra följande föreningssammanträden, därav minst ett årsmöte. Vidare krävs att beslutet på det senare föreningssammanträdet biträds av minst 2/3 av de avgivna rösterna. I händelse av föreningens upplösning skall föreningens behållna förmögenhet användas i enlighet med beslut, som fattas vid det sista föreningssammanträdet. 

§ 20 TVISTER

Tvist mellan föreningen å ena sidan och medlem å andra sidan skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Därest enighet mellan parterna om tredje skiljeman icke uppnås, skall denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.