Farligt avfall1600x340

Farligt avfall

EU avfallslagstiftning är ett viktigt verktyg i att gå mot en mer cirkulär ekonomi. För kyl- och värmepumpbranschen påverkar den senaste revideringen i denna att uppgifter om farligt avfall som hanteras i verksamheten nu ska lämnas till Naturvårdsverkets avfallsregister. Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter börja rapportera.

Ett nytt avfallsregister införs

Tidigare har det funnits en skyldighet för de verksamhetsutövare som producerar, transporterar, eller samlar in eller handlar eller mäklar med farligt avfall att föra vissa anteckningar om avfallet, så kallad anteckningsskyldighet. Verksamhetsutövare som behandlar avfall har också haft en skyldighet att föra anteckningar om såväl farligt avfall som annat avfall.

För samtliga gäller att uppgifterna ska antecknas i kronologisk ordning hos den egna verksamheten och ska kunna visas upp på begäran av tillsynsmyndigheter.

Regeländringarna som infördes efter sommaren 2020 innebär att uppgifter även fortsättningsvis ska antecknas i kronologisk ordning hos verksamhetsutövarna men att uppgifterna dessutom ska lämnas kontinuerligt och digitalt till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall innehåller eller består av ämnen som har farliga egenskaper. Vad som anses utgöra farligt avfall framgår av Avfallsförordningens (2020:614), 2 kap. §3. Paragrafen med tillhörande bilagor är dock mycket omnfattande och saknar tydliga avgräsningar.

Klart är dock att köldmedium och kompressorolja som regel utgör farligt avfall. Elektronik är förvisso inte per defintion att anse vara farligt avfall men utgör, enligt Naturvårdsverket, som regel farligt avfall.

Köldmedium eller kompressorolja för destruering

Vid rapportering till Naturvårdsverket avfallsregister i samband med hantering av farligt avfall är, det företag som till exempel tappar av köldmedium eller kompressorolja för destruering, att klassas som avfallsproducent. 

Det innebär att mindre mängder farligt avfall än tidigare kommer omfattas av anmälningsplikt, medan större mängder icke-farligt avfall kan transporteras utan tillstånd eller anmälan. Anmälan krävs alltså alltid vid transport av farligt avfall och om företaget producerar mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall under ett kalenderår krävs dessutom tillstånd. Anmälan respektive tillståndsansökan ska göras hos länsstyrelsen i det län där verksamheten har sitt säte eller där den huvudsakliga delen av verksamheten bedrivs

Hur ska rapporteringen gå till?

Naturvårdsverket har utvecklat ett API som verksamhetssystem kan använda för att rapportera samt en e-tjänst där uppgifterna kan lämnas. Länk till e-tjänsten för rapportering av farligt avfall.