handwriting

Remisser & Brevsvar

Här läggs aktuella remisser upp. Genom det medges alla intresserade att ladda ner och lämna synpunkter till kansliet innan remissvaret lämnas till Myndighet eller Departement.

För historik kommer även äldre redan besvarade remisser att läggas upp här.

Remisser (2009-2017)

Datum Instans Titel Vårt svar
2009-06-01 Finansdep. Skatt på fluorerade växthusgaser (SOU 2009:62) 2009-10-05
2013-02-13 Boverket Certifiering av vissa installatörer (CIN 1) 2013-03-01
2014-06-24 Boverket Förslag till ändring av BBR (BBR Avs. 9) 2014-09-24
2014-10-10 Justitiedep. SOU 2014:47 Tvistelösning... (Ju2014/4305/KO) 2014-10-10
2015-02-09 M & Energidep.

SOU 2014:89 Elsäkerhet (M2015/283/Ee)

2015-05-22
2015-02-16 M & Energidep. (EU) nr 517/2014, växthusgaser (M2015/420/R) 2015-05-10
2015-02-12 Boverket Certifiering av vissa installatörer (CIN 2) 2015-03-16
2015-05-12 Boverket Certifiering av vissa installatörer (CIN 2 rev) 2015-06-01
2015-06-17 M & Energidep. Svensk tillämpning av NNE (M2015/2507/Ee) 2015-08-31
2016-07-08 Boverket Stöd för renovering och energieff. (REN 1) 2016-08-19
2016-06-07 Boverket Föreskrft och allmänna råd (BEN1, BED, CEX, BBR) 2016-08-22
2016-06-13 MSB Cisterner med anslutna rörledningar (2016-2045) 2016-09-13
2016-06-09 Elsäkerhetsv. Elbehörighetsreformen (15EV4271) 2016-10-03
2016-09-09 Boverket Bostäder för studerande (HYS1) 2016-10-25
2017-01-20 Boverket Boverkets byggregler (NNE) (BBR (A)+(B), BEN1) 2017-02-24
2017-01-19 M & Energidep. Synpunkter på RED II (M2017/00114/Ee) 2017-02-24
2017-05-02 Boverket Extra remiss (BBR (A) + BEN2) 2017-05-19

 

Brevsvar (2015-2016)

Datum Instans Titel
2015-05-04 Näringsdep. Hearingen ”Stöd till renovering och energieffektivisering”
2015-06-11 Boverket Synpunkter på kommande Energikrav för NNE
2016-09-14 Näringsdep. Förordning 2016:837 måste revideras – Strider mot statsstödsreglerna