Föreskrifter

Demo - Som smakprov på den skarpa versionen av regelförteckningen, kan du här se en liten del av regelförteckningens sammanställning över gällande lagar eller regler. I den skarpa versionen kan får du tillgång till hela avsnittet om föreskrifter, samt de nio kapitlen med hänvisningar till aktuella lagar och regler.

Klicka på beteckningen i den vänstra kolumnen och du kommer direkt till aktuell föreskrift eller lag, och kan då läsa denna i fulltext.

Kemikalieinspektionen

 Beteckning  Titel

KIFS 2005:7

 Klassificering och märkning av kemiska produkter med ändringar t.o.m. KIFS 2009:3
 (uppdaterad genom KIFS 2006:6, KIFS 2007:5, KIFS 2008:4, KIFS 2009:3)

KIFS 2009:3

 Ändring i föreskrift om klassificering och märkning av kemiska produkter
 (ändringsföreskrift till KIFS 2005:7)

 Livsmedelsverket

 Beteckning  Titel                                    

LIVSFS 2006:12

 Djupfrysta livsmedel                                                                                 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

 Beteckning  Titel                                    

MSBFS 2009:2

 Transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S

Naturvårdsverket

 Beteckning  Titel                                    

NFS_2005:3

 Transport av avfall                                                    

Regeringen

 Beteckning  Titel 

SFS_1977:1166

 Arbetsmiljöförordningen (uppdaterad t.o.m. SFS 2008:1282)

SFS 1988:1145

 Förordningen om brandfarliga och explosiva varor

SFS 1990:806

 Elinstallatörsförordning (uppdaterad t.o.m. SFS 2009:24)

SFS 1993:1067

 Förordning om elektromagnetisk kompabilitet (uppdaterad t.o.m. SFS 2007:360)

SFS 1993:1068

 Förordning om elektrisk materiel (uppdaterad t.o.m. SFS 2004:472)

SFS 1994:1215

 Förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.

SFS 1998:808

 Miljöbalk

SFS_1998:899

 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

SFS_2001:1063

 Avfallsförordningen

SFS_2006:311

 Förordningen om transport av farligt gods

SFS_2006:813

 Livsmedelsförordningen (uppdaterad t.o.m. SFS 2009:29)

SFS_2007:846

 Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
 (köldmedieförordningen) (ändrad genom SFS 2009:382 och SFS 2009:908)

SFS_2009:22

 Starkströmsförordningen

SFS_2009:382

 Ändringar i förordning 2007:846 om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

SFS_2009:908

 Ändringar i förordning 2007:846 om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen