Blanketter relaterade till Svensk Kylnorm

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen äger och ger ut kylnormen. Alla blanketter, trycksaker, etiketter och annat relaterade till Svensk Kylnormkan kan beställas och hämtas via denna hemsida.
Nedanstående blanketter kan laddas ner och kan fritt användas i det egna företaget. Nedladdningen förutsätter att Acrobat Reader finns installerat på din dator.

Medlemsföretag bör i första han logga in och besöka Logga in / Medlemssidor, där många blanketter finns i skriv- och sparbar form.

Årsrapport

OBS! Helt ny årsrapport för rapportering avseende 2017

Årsrapporten används för operatörens årliga rapportering till kommunens miljökontor. Där ska samtliga aggregat som har krav på periodisk läckagekontroll (fyllnadsmängd motsvarande 5 ton CO2e eller mer (10 ton CO2e för hermetiskt slutna aggregat)), redovisas om de tillsammans motsvarar 14 ton CO2e eller mer. 

Årsrapporten innehåller tre sidor betecknade A, B och C.

A - KÖLDMEDIEHANTERING – SAMMANSTÄLLNING AV I ANLÄGGNINGEN INGÅENDE AGGREGAT

B - KONTROLL AV LÄCKAGE

C - CERTIFIKATFÖRTECKNING

Sidan A sammanställer uppgifter om operatören och köldmediehanteringen per aggregat för aktuellt år. Observera att fastighetens adress OCH fastighetsbeteckningen alltid ska anges. Sidan B anger de kontroller och andra händelser per aggregat som skett under året. Sidan C är en certifikatförteckning som visar vilken certifierad person (certifikatnr) som utfört respektive kontroll, och vilket företag (certifikatnr) denne är anställd vid. Den nya årsrapporten (sidan A) har kompletterats med fält för regenererat respektive återanvänt köldmedium angivet i ton CO2e. För varje aggregat anges fyllnadsmängden både i kg och i ton CO2e, samt vad som är påfyllt (nytt, regenererat, återanvänt) respektive avtappat under året.

Årsrapport

Årsrapporten används för operatörens årliga rapportering till kommunens miljökontor.

Farligt avfall, farligt gods

Anmälan om mellanlagring av farligt avfall

Blankett för anmälan hämtas från Miljöförvaltningen i respektive kommun dit också ifylld anmälan skickas.
Se exempel på blankett (från Stockholms Miljöförvaltning).

Anmälan om egen transport av farligt avfall som uppkommer i egen verksamhet

Blankett för anmälan hämtas från Länsstyrelsen i respektive län dit även ifylld anmälan skickas.
Se exempel på blankett (från Länsstyrelsen i Uppsala).

Ansökan om tillstånd för transport av avfall

Blankett för anmälan hämtas från Länsstyrelsen i respektive län dit även ifylld anmälan skickas. Ansökan avser både farligt och/eller annat avfall enligt 36§ (2011:927) 
Se exempel på blankett (från Länsstyrelsen i Uppsala).

Godsdeklaration - exempel

Blankett för transport av farligt avfall och farligt gods
Transportdokument - Farligt avfall/gods 

Tryckprovning

Checklista inför tryckprovning av kylaggregat tillhörande §8
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 6A, ) Medlemmar hittar en ifyllningsbar och sparbar blankett på medlemssidorna. Uppdaterad 2016-09-07

Checklista inför tryckprovning av kylaggregat tillhörande kategori I
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 6B) Medlemmar hittar en ifyllningsbar och sparbar blankett på medlemssidorna. Uppdaterad 2016-09-07

Kontrollrapporter och Checklistor

Checklista för genomförande av periodisk läcksökning

Driftrapport i enlighet med faktablad 12

Information till tillsynsmyndigheten innan installation eller konvertering

Intyg tryckkontroll
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 5)

Journal för funktionskontroll av tryckavsäkringsutrustning
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 4)

Journal för kontroll och underhåll av utrustning
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 2)

Kontroll av tryckmätare
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 2)

Underlag för registerföring / Kontrollrapport

Kontrollrapport, endast mobilt (tryckoriginal)

Köldmedieförbrukning - Kvartalsvis sammanställning

Skrotningsintyg