Aggregat med Ammoniak

Syftet med "Svensk Kylnorm – Aggregat med Ammoniak" är att ge en samlad bild av dels de säkerhetskrav, miljökrav och övriga tekniska krav som olika myndigheters direktiv och föreskrifter innebär beträffande konstruktion, tillverkning, installation, drift och underhåll samt besiktning och kontroll av stationära aggregat med köldmediet ammoniak, dels vas som anses vara god branschpraxis.

"Svensk Kylnorm – Aggregat med Ammoniak" skall även ses som ett exempel på ”god ingenjörspraxis” i Sverige avseende konstruktion och tillverkning av tryckbärande anordningar/aggregat i enlighet med tryckutrustningsdirektivet (PED).

"Svensk Kylnorm – Aggregat med Ammoniak" ger även kompletterande svenska anvisningar i anslutning till den europeiska kylsäkerhetsstandarden SS-EN378.

Vill du beställa "Svensk Kylnorm – Aggregat med Ammoniak"?

Den finns att beställa i vår webshop!

För tillfället finns inte "Svensk Kylnorm – Aggregat med Ammoniak" i digital version. Vi hoppas dock kunna erbjuda detta framöver.