auktor_v1_1270x340

Företagsauktorisation för Kyl- och Värmepumpentreprenörer

De minimikrav som F-gasdirektivet ställer är inte anpassade till vårt land och våra förhållanden. När ackrediteringen från SWEDAC försvann, uppstod ett behov av att ta fram en auktorisation kopplad till de processer, rutiner och kompetenskrav som bör ställas på ett  Kyl- och Värmepumpföretag. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har valt införa en auktorisation med hög kravnivå både avseende säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö. Men också vad avser företagets kompetensnivå, processer, rutiner. Innan en Auktorisation utfärdas har SKVP genomfört ett arbetsplatsbesök där uppgivna uppgifter i ansökan kontrolleras och att företaget i övrigt uppfyller kraven på en auktorisation.

"Ställ krav på auktoriserat Kyl & värmepumpföretag vid nästa upphandling. Då får du en garanterat pålitlig leverantör."

Miljö- och kvalitetsledningssystem som följer ISO 9001 och 14001

Med auktorisationen har vi sammanställt en kvalitetsmanual som överens- stämmer med ISO 9001 och ISO 14001, med anpassning för några få branschspecifika områden. Genom att hålla auktorisationen så lika  ISO standard som möjligt, underlättar vi för beställare som vid till exempelvis en upphandling ställer krav på Miljö- och Kvalitetsledningssystem.

Lagar och föreskrifter följs

Auktorisationen ställer krav på att lagar och föreskrifter efterlevs. Vi kontrollerar lokaler, utrustning, rutiner,intyg mm. Det ska även finnas dokumenterade rutiner för personal, ledning och hantering av kunder.

Krav på personalens kompetens

Auktorisationen kräver dokumentation av personalens kompetensområden. Vi kontrollerar att den är rätt, baserad på företagets verksamhetsområden. För de företag som vänder sig till offentliga och kommersiella beställare har vi t ex valt att ställa kompetenskrav på att 

det ska finnas personer anställda på företaget som avlagt godkänt prov i de båda blocken ”Systemkunskap samt Styr- och reglerteknik” samt ”Energieffektivisering och mätteknik”.

Tillsyn genom arbetsplatsbesök garanterar att kraven efterföljs

Vid ansökan om auktorisation genomförs ett arbetsplatsbesök för att kontroll att alla uppgifter stämmer. Därefter genomförs regelbunden revision med besök på plats hos företaget. På så sätt säkerställer vi att företaget, som erhållit en auktorisation, har de rutiner och personliga kompetenser som de uppgett vid ansökan.