Den europeiska kommissionen har släppt ett paket med förslag på åtgärder för att underlätta övergången till ”ren energi”

2016-12-14

Värme och kyla står idag för omkring hälften av Europas energianvändning och omkring 68% av gasanvändningen. Samtidigt är det bara omkring 18% av denna energi som kommer från förnyelsebara källor.  Med dessa siffror är det förvånande att EU tidigare inte på ett tydligt sätt framhävt värmemarknaden på ett enhetligt sätt. EU kan omöjligt nå några klimatmål utan att samtidigt ta tag i utsläppen från värmemarknaden. Det var därför glädjande att den europiska kommissionen i februari i år lanserade en strategi för att ta tag energianvändningen på värmemarknaden.

Kommissionen vinterpaket

En del av denna strategi kan synas i kommissionens vinterpaket ”Clean Energy Package” som släpptes häromveckan. Paketet innehåller en mängd förslag på ändringar och tillägg till de flesta av de energirelaterade direktiven och förordningarna. I paketet kan skönjas flera förslag som påverkar vår bransch positivt även om det som alltid saknas mycket som hade vart önskvärt. De mest intressanta punkterna är:

  • En utökat mål för energieffektivisering på 30%.
  • En budget på 40 miljarder euro för omställning till förnybar energi
  • Ett uttalat önskemål till medlemsstater att få deras energileverantörer att utöka sin andel av förnybar energi
  • Att lyfta fram egenproduktion och flexibel användning av el. Något som kan ligga till grund för utökad användning av värmepumpar.
  • En sänkning av den gemensamma primärenergifaktorn på el från 2,5 till 2,0.
  • Fler tydliga referenser till värmepumpar

EHPA en viktig aktör framöver

Flera av förslagen är som synes sådana som indirekt kan påverka vår bransch. Här är det naturligtvis av stor vikt att vi finns på plats för att se till att vår bransch är en del av lösningen. Den europeiska branschorganisationen för värmepumpar, EHPA, är mycket drivande i dessa frågor och deras arbete kommer ha en mycket stor betydelse i det fortsatta arbetet. SKVP är medlemmar i EHPA och har dessutom ett mycket nära samarbete mellan våra organisationer. Thomas Nowack, VD på EHPA, kommenterar vinterpaketet:

Paketet är ett första steg i rätt riktning. Det är däremot av yttersta vikt att förslag som inte är i linje med COP21 och målen för 2050 läggs åt sidan. Istället måste vi se till att högeffektiva och förnybara alternativ fasas in så snart som möjligt. Industrin står helt redo för detta men det krävs ett tydligare stöd hos beslutsfattarna”

Sänkning av primärenergifaktorn till 2,0

Den förändring där det allra mest uppenbart innebär en fördel för vår bransch är att man valt att sänka primärenergifaktorn för el till 2,0. Den gemensamma primärenergifaktorn har sitt ursprung i energieffektiviseringsdirektivet och är baserat på en gemensam verkningsgrad på kraftproduktion i Europa på 40%. Faktorn har av naturliga skäl varit en omstridd fråga då verkningsgraden variera enorm beroende på hur elen produceras i respektive medlemsland. Faktorn förekommer i flera direktiv och förordningar. Bland annat påverkar den vilken energimärkning våra värmepumpar får. Även om man i förslaget vill fortsätta använda en gemensam faktor för hela Europa har man valt att anpassa den efter en allt mer effektiv europeisk elproduktion. Med en lägre primärenergifaktor förbrukar våra värmepumpar mindre primärenergi. Detta är en stor fördel då EU i flera förordningar nämner att det är just primärenergin som måste minskas.

Bästa teknologin – Värmepumpen

Även om kommissionen är snåla med direkt referenser till värmepumpar som en viktig del av lösningen för att minska utsläppen från värmemarknaden finns det andra viktiga aktörer som är mer tydliga i sitt budskap. IEA (International Energy Agency) förordar exempelvis, i sin marknadsrapport för 2016, värmepumpen som bästa teknologi för att minska energianvändning när det kommer till uppvärmning. 


  Källa: IEA, http://bit.ly/2e3Eibd