Vårens konjunkturrapport presenterad

2020-03-20

Vårens konjunkturrapport från Navet Analytics har just släppts. Nedan följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

OBSERVERA att denna rapport togs fram innan virusutbrottet COVID-19 bröt ut med full kraft. Därför kan vissa av gjorda antaganden vara väl optimistiska. Som komplement till denna rapport släppte därför Navet Analytics en kompletterande rapport kallad ”Analys av Coronavirusets effekter på byggmarknaden”.

Rapporterna går att ladda ner i sin helhet från föreningens medlemssidor.

Konjunkturutveckling

Under helåret 2019 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till ca 10,3 miljarder kronor. Utfallet innebar en total marknadstillväxt på 4 procent. Tillväxten för kommersiell kyla uppgick till drygt 5 procent, vilket innebar att den delen av kylinstallationsmarknaden växte kraftigast. Tillväxten för komfortkyla beräknas ha uppgått till 4 procent. Kylinstallatörernas orderstock indikerar en ökning med 2,5 procent i den senaste undersökningen, vilket visar tecken på att marknaden bromsar in. Prognosen för den samlade tillväxten på kylmarknaden 2020-2021 visar en årlig ökning med 4 procent.

Regional utveckling 

Den samlade volymen kylinstallationer i Stockholms län beräknas ha vuxit med 12 procent 2019. Det var kommersiell kyla som svarade för hela tillväxten då komfortkyla tappade nära 15 procent av 2018 års volym. Komfortkyla väntas i år få en ökning tack vare stigande investeringar inom privata och offentliga lokaler. På grund av en starkt positiv prognos även för kommersiell kyla förväntas den samlade kylvolymen växa kraftigt i år för att sedan plana ut 2021.

2019 beräknas den totala kylinstallationsvolymen i Västra Götalands län ha ökat med närmare 30 procent. Det positiva utfallet var väntat och både komfort- och kommersiell kyla bidrog till uppgången. I år väntas dock en negativ rekyl som även förstärkts under senare tid. Med en trolig positiv uppgång på 10 procent 2021 bör kylvolymen vara tillbaka kring 2018 års nivå vid slutet av året.
 
Skåne län blev nedgången i total kylvolym 2019 något mindre än vad tidigare indikationer pekat på, totalt uppgick den till 2 procent. Det var kommersiell kyla som låg bakom den negativa utvecklingen. Prognosen för 2020 visar en positiv rekyl och ökningen kan främst tillskrivas kommersiell kyla. Med hänsyn till att byggandet troligen dämpas inom privata och offentliga lokaler förväntas en nolltillväxt för kylinstallationerna under 2021. 

En kraftig nedgång inom kommersiell kyla drog under 2019 ned den samlade installationsvolymen med drygt 10 procent i Sydsverige. Nedgången väntas fortsätta även i år och både komfortkyla och kommersiell kyla väntas beröras av nedgången. Under 2021 förväntas en uppgång på ca 15 procent totalt, tack vare ökade bygginvesteringar inom både privata och offentliga lokaler.

2019 sjönk den samlade kylinstallationsvolymen marginellt i Mellansverige. Nedgången, som var väntad, berodde på ett fall i installationsvolymen för kommersiell kyla. Förväntan på 2020 är en fortsatt nedgång med 8 procent. En återhämtning är trolig under 2021, där kommersiell kyla kan bli den främsta motorn för tillväxten.
 
I region Norrland föll kylvolymen 2019 något mindre än tidigare förväntat. Nedgången berodde på en minskad kommersiell kylvolym. Det förväntas en positiv rekyl i år som troligen berör både komfortkyla och kommersiell kyla. Med hänsyn till utvecklingen för bygginvesteringarna väntas marknaden återigen falla tillbaka under 2021.

Rekryteringsläget 

En jämförelse av det upplevda rekryteringsläget i januari i år med augusti 2019 visar att situationen återigen har blivit ansträngd. Den tydligaste skillnaden mot föregående undersökning är att andelen som anser det vara mycket svårt att rekrytera har ökat väsentligt och det gäller samtliga personalkategorier. Det är fortsättningsvis på teknikersidan som rekryteringssvårigheterna är störst och här har andelen som anser det vara mycket svårt att rekrytera ökat under det senaste halvåret. Samma tendens noterar man när det gäller tjänstemän och ledningsfunktioner, även om andelen som upplever svårigheterna som mycket stora är lägre för dessa tjänstetyper jämfört med när det gäller tekniker.