Vårens konjunkturrapport presenterad

2019-03-19

Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Nedan följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

Konjunkturutveckling 

2018 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till strax över 9 miljarder kronor. Utfallet innebär en ökning med drygt 5 procent jämfört med 2017. Det var i första hand komfortkylans tillväxt som drev utvecklingen under förra året med en jämn fördelning mellan nyinstallationer och service. Prognosen för innevarande och nästa års utveckling är fortsatt positiv men signalerar samtidigt en viss avmattning i tillväxten. Totalt sett väntas kylinstallationsmarknaden växa med i genomsnitt 3 procent per år 2019 och 2020.

Regional utveckling 

I region Stockholm var det komfortkyla som svarade för ökningen medan kommersiell kyla föll tillbaka. Efter två års nedgång inom kommersiell kyla väntas ett uppsving i år till följd av växande byggprojekt inom detaljhandeln. En liknande positiv effekt bör inträffa för komfortkyla under nästa år tack vare stigande investeringar inom privata och offentliga lokaler.

Den positiva trenden för de samlade kylinstallationerna i Västra Götaland höll i sig och totalt ökade marknadsvolymen med över 35 procent 2018. Starkast tillväxt skedde inom kommersiell kyla, tack vare en rekyl på 2017 års kraftiga nedgång. Ökningen väntas fortsätta även i år och därefter är det rimligt att förvänta sig en viss nedgång till följd av en försvagning av bygginvesteringarna inom relevanta sektorer.

Skånes totala kylinstallationsvolym 2018 föll med drygt 25 procent. Nedgången blev kraftigast inom kommersiell kyla. Prognosen indikerar en fortsatt nedgång 2019 inom såväl komfort- som kommersiell kyla, vilket baseras på en svag utveckling för bygginvesteringarna inom såväl handel och kontor som offentliga lokaler.

Utvecklingen för den samlade kylinstallationsvolymen i Sydsverige såg först ut att minska under förra året, baserat på första halvårets utveckling. Under hösten tog marknaden emellertid fart tack vare en stark utveckling på byggmarknaden. Totalt sett beräknas marknaden ha vuxit med knappt 15 procent och både komfort- och kommersiell kyla bidrog till tillväxten. Utvecklingen framöver förväntas bli ryckig med hänsyn till kraftiga svängningar på byggmarknaden. Totalt sett förväntas volymen växa med närmare 15 procent de kommande två åren.

Utfallet för den samlade kylinstallationsvolymen i Mellansverige blev bättre än förra årets prognos indikerade. Totalt sett beräknas marknadsvolymen ha vuxit med 20 procent och utvecklingen ser ut att ha varit något bättre inom kommersiell kyla. De kommande två åren bör marknaden svalna något och totalt sett spås volymen minska med omkring 3 procent till följd av en nedgång inom komfortkyla.

Utfallet för den samlade kylinstallationsvolymen i region Norrland 2018 slutade med en kraftig minskning med ca 20 procent. Det var den svaga marknaden inom kommersiell kyla som främst bidrog till det negativa utfallet. Framöver spås utvecklingen för totalmarknaden röra sig horisontellt. Kommersiell kyla bör emellertid få en svagare utveckling.

Rekryteringsläget 

En jämförelse av det upplevda rekryteringsläget i januari i år med september 2018 visar på en viss återgång till ett något mindre akut läge. Fortfarande svarar dock omkring 8 av 10 tillfrågade att de anser det vara mycket svårt att hitta rätt sorts personal. Detta är en fortsatt mycket hög andel, men en viss nedgång sedan förra undersökningen för sex månader sedan då mätningen indikerade en andel på 90 procent. Fortsättningsvis är det rekryteringen av montörer som stöter på störst problem medan det är något lättare att hitta tjänstemän. Det är värt att notera att endast ett fåtal anser det lätt att rekrytera ledningspersonal eller montörer.