Vårens konjunkturrapport presenterad

2018-03-27

Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Nedan följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

Konjunkturutveckling 

Under helåret 2017 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till 8,3 miljarder kronor. Utfallet innebar en ökning med drygt 5 procent jämfört med 2016. Ökningstakten i branschen tog högre fart under andra halvåret 2017 och sammantaget beräknas tillväxten ha varit lika stark i sektorn komfortkylinstallationer som för kommersiell kyla. Bedömningen för innevarande och nästa års utveckling är positiv och visar en fortsatt årlig tillväxt med omkring 5 procent. Den positiva bilden är till stor del en effekt av de senaste två årens kraftiga ökning av påbörjade bygginvesteringar inom privata och offentliga lokaler, vilka påverkar kylbranschen med viss eftersläpning.

Regional utveckling 

Ökningen för total kylvolym i region Stockholm 2017 blev svagare än förväntat. Totalt växte marknaden med 2 procent och utvecklingen var splittrad mellan de båda sektorerna. Komfortkyla växte starkt med nära 15 procent medan kommersiell kyla föll tillbaka. Den positiva prognosen för 2018 har dämpats något sedan förra rapporttillfället och under de kommande två åren väntas en årlig tillväxt på ca 5 procent. 

Kylinstallationsmarknaden i Västra Götaland inledde mycket starkt förra året men på grund av ett svagt andra halvår blev det samlade resultatet en minskning med 25 procent. Utfallet blev således en rekyl på 2016 års kraftiga ökning. Med hänsyn till en hög byggaktivitet inom privata och offentliga lokaler i regionen är det rimligt att vänta sig att kylinstallationsvolymen letar sig tillbaka till 2016 års nivå under den kommande tvåårsperioden. 

Skånes kylinstallationer ökade kraftigt 2017 och den samlade volymökningen på närmare 30 procent låg i nivå med prognosen. Det var komfortkyla som svarade för merparten av uppgången förra året. I år väntas en nedgång med drygt 10 procent. 2019 beräknas volymen plana ut med hänsyn till att byggtakten inom privata och offentliga lokaler förväntas bromsa in. 

Efter en kraftig nedgång på kylmarknaden i Sydsverige under första halvåret 2017 tog tillväxten fart. Sammantaget växte totalmarknaden med drygt 20 procent och det var genom att kommersiell kyla utvecklades starkt. Efter en marginell nedgång i år väntas marknaden ta ytterligare fart 2019 tack vare att bygginvesteringarna inom kontor, handel och offentlig sektor förväntas växa under detta och nästa år. 

I Mellansverige beräknas den samlade kylinstallationsvolymen ha minskat med 5 procent 2017. Båda delsektorerna utvecklades negativt men nedgången blev något kraftigare för komfortkyla. Både komfortkyla och kommersiell kyla har förutsättningar att växa kraftigt i år eftersom det offentliga husbyggandet har växlat upp rejält i regionen. Mot 2019 är det rimligt att installationsvolymen faller tillbaka från en hög nivå 2018. 

Utfallet för den totala kylmarknaden i Norrland förra året blev mer positiv än förväntat tack vare en kraftig uppgång för kommersiell kyla. Totalt beräknas marknaden ha ökat med drygt 30 procent. Prognosen framöver är ryckig. Sammantaget kan man förvänta sig att installationsvolymen 2019 är tillbaka på 2017 års nivå.