Utbildningsnivån inom alternativa köldmedier är för låg

2016-12-13

Europakommissionen varnar för att utbildningsnivån inom alternativa köldmedier hos kyl- och värmepumptekniker är för låg för att matcha kraven under den nedtrappning av F-gaser, som vi nu är inne i. 

Kommissionen har kommit ut med en rapport där den europeiska lagstiftningen som berör utbildning av personal undersöks, och de varnar där för en allmän brist på beredskap inför introduktionen av alternativa köldmedier, det vill säga av ammoniak, koldioxid, kolväten och HFO:er. Av Europas 160.000 f-gasutbildade tekniker är endast drygt två procent utbildade i alternativa köldmedier. 

"Det är uppenbart att dagens utbildningsnivå är för låg för att på medellång och lång sikt matcha kraven vid HFC-nedtrappningen, och ett ökat antal utbildade tekniker kommer att behövas", går det att läsa i rapporten. Användningen av alternativa köldmedier är idag relativt begränsad på europanivå.

"I vissa regioner är bristen på utbildade tjänsteleverantörer en viktig anledning till att avstå från en konvertering till alternativa köldmedier" skriver rapportförfattarna.

Rapporten bedömer att lagar och normer som reglerar användandet av alternativa köldmedier är tillräckliga för att säkerställa en säker hantering, men feedback från medlemsländerna visar på brister i utbildningsnivå hos teknikerna när det gäller hantering av köldmedier med låga GWP-tal. Framför allt stryks bristen på utbildningsmöjligheter under, men även bristen på praktikmöjligheter inom alternativa köldmedier och som sagt även brister i antalet utbildade inom alternativa köldmedier bland personalen. "Fler insatser behövs för att se till att tillhandahållandet av utbildning kommer att möta den ökande framtida efterfrågan", säger rapportskrivaren.

Undersökning

Förutom att Europa har  160 000 utbildade och F-gascertifierade tekniker, visar undersökningen att antalet branschföretag inom EU är ca 40 000. 

Sexton medlemsstater har ett centralt register över personal och företag, där man kan välja ut de som har F-gascertifiering för att få ut statistik. I medlemsstaterna utan ett centralt register måste sådana kontroller göras genom ett relevant certifieringsorgan. Medan en ganska hög andel (71%) av medlemsländerna rapporterar att de har ammoniakutbildningar i det egna landet, visar sig tillgången på utbildning inom övriga alternativ betydligt lägre. 

Rapporten redovisar även andelen utbildade inom respektive alternativ-köldmediekategori i förhållande till det totala antalet utbildade inom fluorerade gaser. Här ser vi att andelen alternativutbildade är mycket låg. Relevanta utbildningscentrum finns redan i 14 medlemsländer, med cirka 90 centra som erbjuder teoretisk utbildning och cirka 50 tillhandahåller praktisk utbildning. Kostnaden för utbildning ses som ett stort hinder, framför allt för små företag vilka dominerar vår bransch även på Europanivå.

"Det är viktigt att uppmuntra företagen till att snabbt prioritera utbildning. En viktig roll i det arbetet får relevanta myndigheter, branschorganisationer, tillverkare av utrustning samt utbildningsorganisationer", råder rapportförfattarna.

"Det behövs informationskampanjer till slutanvändare och till de olika leden i distributionskedjan för komponenter och aggregat, t.ex. grossister, stormarknader och stora entreprenadföretag inom byggsektorn, så att vi främjar utbildning och ser till att bästa praxis byggs upp."

Rapporten nämner utbildning av lärare och kursledare som en möjlig strategi för att få till en multipliceringseffekt, så att utbildningsinsatserna blir så effektiva som möjligt, och på så sätt även ta itu med den geografiska obalans som råder vad gäller alternativkunskaper. 

I rapporten tillskrivs tillverkarledet ett stort ansvar för att servicetekniker hålls utbildade inom den nya tekniken. Rapportförfattarna föreslår även att stora slutanvändare kan kräva att endast tekniker med rätt utbildning inom tekniken och köldmediet i fråga får arbeta med deras anläggningar.

  Ammoniak CO2

Kolväten i små hermetiska system

Kolväten i större system (split-system, chillers)

HFO:er

Utbildning finns inom landet (% av
medlemsländerna)

71% 52% 48% 35% 20%

Andelen av F-gascertifierade tekniker med utbildning inom alternativa köldmedier

2,3% 2,2% 0,7% 0,05% 0%