Uppdatering - COVID-19, läcksökning och förnyelse av certifikat

2020-04-02

Naturvårdverket (SNV) har publicerat vägledning för hur operatörer och serviceföretag bör agera i händelse av problem med att utföra/rapportera regelbundna läckagekontroller samt vid förnyelse av F-gascertifikat. Vägledningen går att hämta här från Naturvårdsverkets hemsida.

I vägledningen går bland annat läsa att gällande f-gasförordning 2016:1128 eller EU 517/2014 inte ger någon möjlighet till dispens. Istället rekommenderar Naturvårdsverket operatören eller serviceföretaget att i förväg kontakta tillsynsmyndigheten (oftast kommunens Miljö & Hälsoskyddskontor) om en situation uppstår där Covid-19 riskerar påverka uppfyllandet av kraven i f-gasförordningen.

I miljöbalkens 30 kap 2§ om miljösanktionsavgifter, MSA (redovisas i SNV:s rekommendation) anges när det inte kan anses skäligt att ta ut sanktionsavgift. Bland annat anges sjukdom, omständighet som inte kunnat förutses samt att man som operatör/serviceföretag gjort allt i sin makt för att undvika problemet som skäl.

Det är dock alltid tillsynsmyndigheten som i slutändan beslutar om en MSA ska tas ut.

Baserat på ovanstående vägledning samt det som är angivet i miljöbalken rekommenderar Svenska Kyl & Värmepumpföreningen följande:

  • Om ni hindras tillträde till operatörens anläggning i samband med återkommande läcksökning, kontakta snarast tillsynsmyndigheten (kommunens M&H) och upplys om problemet.
     
  • Uppmana er kund (operatören) att göra detsamma. De måste då tydligt motivera varför tillträde ej kan ges.
     
  • Om ni inser att ni kommer få problem med årsrapporteringen för en anläggning (enligt 15§ 2016:1128), kontakta snarast, gärna i förväg, tillsynsmyndigheten (kommunens M&H) och upplys om problemet. Viktigt att ni i samband med detta tydligt anger hur problemet uppstått samt vad ni gjort för att komma tillrätta med bekymret.
     
  • Om personal hos er inte har möjlighet att genomföra certifieringsprov inom avsedd tid, kontakta snarast, gärna i förväg, tillsynsmyndigheten och upplys om problemet. Viktigt att ni i samband med detta tydligt anger hur problemet uppstått samt vad ni gjort för att komma tillrätta med bekymret.

Ni bör vid samtliga kontakter med tillsynsmyndigheterna begära skyndsamt handläggande så både ni som serviceföretag och er kund får klarlagt om MSA kommer tas ut. Beroende på tillsynsmyndighetens svar får ni tillsammans med er kund besluta hur ni därefter bäst löser den uppkomna situationen.