Så tycker våra medlemmar om Kyl & Värmepumpföretagen

2013-06-12

Under våren har undersökningsföretaget Ardeo genomfört en medlemsundersökning hos Kyl & Värmepumpföretagen. Via 200 telefonintervjuer har information samlats in från medlemsföretagen.

Syftet med undersökningen är att utveckla organisationen och det utbud som föreningen har i den riktning och på det sätt som våra medlemmar efterfrågar. Det här är första gången en medlemsundersökning genomförs. Planen är att med några års mellanrum genomföra nya undersökningar, allt för att se hur uppfattningen om föreningen och den service vi ger förändras.

Urvalet av företag som intervjuats har gjorts av Ardeo som till sin hjälp haft föreningens hela medlemsregister med allt från enmansföretag upp till stora ”koncerner”.

Så vad tycker medlemmarna?
Vi presenterar här några utdrag ur rapporten. En utförligare genomgång kommer att ges vid höstens seminarier som kommer genomföras i månadsskiftet november/december.

När det gäller skälen till att man är medlem i KV-företagen, dominerar ”Visa att man är seriös” (4,0 av 5) samt ”Få tillgång till service och hjälpmedel” (3,8). Längst ner, eller mindre viktigt, anser man det vara att ”Vara med och utveckla branschen” (3,1) samt ”Det är tradition/vana” (2,8) Om man här kikar på hur svaren har varierat beroende på storlek på företag, tycker de mindre företagen att just seriositeten samt tillgången till hjälpmedel är viktigast medan de större företagen mest uppskattar att föreningen driver yrkes- och utbildningsfrågor samt deltar i opinionsbildningen.

På frågan hur viktig olika typer av service är för medlemmarna är svaren däremot väldigt lika. Oavsett storlek på företag hamnar ”Tillgång till originalblanketter” (4,2) högst, följt av ”Hemsida där du kan hitta information” (4,1), ”Nyhetsbrev via e-post” (3,8) samt ”Rabatter på produkter och tjänster” (3,2)

Man frågade också hur nöjd man är med hur föreningen sköter dessa uppgifter. Här fick ”Tillgång till originalblanketter” (4,0), ”Nyhetsbrev via e-post” (3,8) och ”Rabatter på produkter och tjänster” (2,9). Det vill säga KV-företagen möter här ganska väl medlemmarnas förväntningar.

När det gäller hemsidan ställdes frågorna dels hur lätt det är att hitta på den samt hur informativ den är. I bägge fallen blev medelvärdet på svaren 3,4 vilket betyder att det här finns en utvecklingspotential.

När det gäller hur man önskar få information fanns en överväldigande majoritet (79%) för e-mail. Som nummer två kom tidningen Kyla+ Värmepumpar med 40% följt av hemsidan med 30%.

Sammanfattningsvis kan man säga att medlemmarna i Kyl & Värmepumpföretagen är det via ett aktivt val. Man önskar visa sin seriositet, dvs anser att KV-företagen har ett starkt varumärke eller för att man anser att KV-företagen kan göra skillnad vad det gäller branschens utveckling via lobbyarbete eller påverkan på yrkes- och utbildningsfrågor. Hemsidan är för central för medlemmarna. Den används mycket och man vill ha den så informativ och lättarbetad som möjligt. Man önskar att föreningens kommunikation/information är elektronisk så man kan få tillgång till den snabbt var än man befinner sig.

Som en konsekvens av svaren har föreningen intensifierat vårt arbete med att uppdatera vår hemsida. Vi har också gjort om vårt nyhetsbrev. Allt för det ska bli mer lättillgängligt och informativt.

Fortsättning följer…