Nya byggregler snedvrider konkurrensen mellan värmeslagen

2019-12-10

I sin iver att skapa teknikneutrala villkor har regeringen låtit sig förledas av starka intressen på värmemarknaden. Regeringen måste besinna sig och revidera förslagen till nya byggregler, skriver Per Jonasson, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i en debattartikel i Altinget idag.

Regeringen har i sin iver att skapa teknikneutrala villkor på värmemarknaden tyvärr låtit sig förledas av starka intressen på värmemarknaden. Det förslag på nya byggregler som presenterats har ett ökat inslag av politisk styrning mellan värmeslagen som både allvarligt snedvrider konkurrensen på värmemarknaden och är i strid med EU-lagstiftningen på området.

Politiskt motiverad viktning

I regeringens nya förslag till ändringar av plan- och byggförordningen aviseras en förändring av begreppet primärenergifaktorer till att i stället använda begreppet viktningsfaktorer, som används för att beräkna en byggnads energiprestanda utifrån hur den värms upp.

Begreppet viktningsfaktor har av vissa aktörer på värmemarknaden framförts som ett mer godtyckligt begrepp, som ger regeringen och Boverket möjlighet att skapa en politiskt motiverad viktning mellan olika tekniker.

Primärenergifaktorer däremot kan endast bestämmas utifrån de specifika egenskaper som föreligger för varje enskild energibärare och är oberoende av värdet som erhålls för andra energibärare. Förhållandet mellan olika energibärares primärenergifaktorer kan inte förutbestämmas.

Godtycklig dimension

EU-kommissionen har dock klargjort att primärenergifaktorer och viktningsfaktorer har samma innebörd. Det innebär att någon faktisk möjlighet till att förändra hur viktningsfaktorer och/eller primärenergifaktorer tillämpas inte går att göra, de är nämligen två begrepp med samma regulatoriska innebörd. Det går helt enkelt inte att föra in en godtycklig dimension i byggreglerna som viktar mellan olika värmetekniker.

Omöjligt bygga småhus

Tyvärr har vi redan sett konsekvenserna av detta nya felaktiga förhållningssätt till lagstiftningen. I Boverkets senaste förslag till nya byggregler för nära-noll-energihus, som innebär kraftiga lättnader för fjärrvärmetekniken på upp emot 40 procent enligt våra beräkningar, har de godtyckliga viktningsfaktorerna redan fått genomslag.

Samtidigt finns en klar risk att de nya reglerna gör det omöjligt att bygga småhus i lägen där frånluftsvärmepumpar är det enda ekonomiskt rimliga uppvärmningsalternativet, i synnerhet i norra Sverige. Det kan aldrig ha varit regeringens och Boverkets intentioner att det nya regelverket de facto innebär en lättnad i energihushållningskraven för byggnader som använder fjärrvärmeteknik.

Besinna sig så länge det går

Vi rekommenderar regeringen och Boverket att besinna sig medan det ännu går att revidera de presenterade förslagen. Återgå till de tidigare väl utarbetade förslagen till nya byggregler, som var transparenta i sin utformning och som hade genomarbetade beräkningar som grund. Det är teknikneutralitet och sund konkurrens på riktigt.