Ny utgåva av Allmän Del 3 - Svensk Kylnorm

2013-03-26

Alldeles nyligen distribuerades en ny utgåva av Del 3 (Utgåva 3, 2013) till alla abonnenter. Det är en fortsättning på arbetet med att uppdatera hela Allmänna delen av Svensk Kylnorm, där Del 1 uppdaterades under 2012. Att del 3 utges före del 2 (som kommer senare under 2013), beror på att ett mer omfattande arbete när det gäller tryckavsäkring i del 2, varit nödvändigt att utföra. 

Förändringarna i Del 3 är huvudsakligen anpassningar mot SS-EN 378 men även uppdatering mot en del svenska förordningar som förändrats sedan förra utgåvan. I anpassningarna mot SS-EN 378 är det främst tillåten fyllnadsmängd med hänsyn till rumskategori som berörs och nedan görs en kort sammanställning av de huvudsakliga skillnaderna. I Allmän Del, Del 1 anges den klassning av olika rumskategorier som i sin tur styr den maximalt tillåtna fyllnadmängden.

SS-EN 378 klassificerar alla utrymmen som gemene man har tillträde till som Allmänt utrymme Rumskategori A, d v s en hårdare bedömning än tidigare utgåva av Svensk Kylnorm, där t ex restauranger kategoriseras som Övervakat utrymme Rumskategori B.

Med avseende på giftighet indelas köldmedierna i två klasser A och B
Med avseende på brandfarlighet indelas köldmedierna i tre klasser 1, 2 och 3

Säkerhetsklass
SS-EN 378

Vanligt använda köldmedier
A1 R134a, R404a, R407C, R410A, R744 (Koldioxid)
A2 R32, R152a, R143a
A3 R600, R600a
B1 -
B2 R717 (Ammoniak)
B3 -


Vid jämförelse av tillåten fyllnadsmängd beroende på rumskategori, köldmediesystemets placering och köldmediets säkerhetsgrupp kan man se följande skillnader mellan SS-EN 378 och tidigare utgåvor av Svensk Kylnorm (SKN)

Köldmediets säkerhetsklass: A1
Rumskategori A
- SKN: Direkta (dir) och delvis indirekta (dins) system – Högsta tillåtna fyllnadsmängd = 50% av praktiskt gränsvärde (a) x rumsvolymen, dock max 30kg, Exempelvis ett rum på 25m3 ger max 5,5kg R410a  och 3,9kg R407c
- SS-EN 378: Direkta (dir) och delvis indirekta (dins) system - Högsta tillåtna fyllnadsmängd = 100% av praktiskt gränsvärde (a) x rumsvolymen (i vissa fall kan även hänsyn tas till ventilation och varningssystem (b, c, d)).

Rumskategori B
- SKN: Direkta system (dir) – Högsta tillåtna fyllnadsmängd = 100% av gränsvärde (a) x rumsvolymen, dock max 30kg, Exempelvis ett rum på 25m3 ger max 11kg R410a  och 7,8kg R407c
- SS-EN 378: Direkta system (dir) - Ingen restriktion men utrymmen under marknivå eller utrymmen högre upp än markplan där nödutgångar saknas, betraktas dessa som rumskategori A.

Köldmediets säkerhetsklass: B2 (R717 ammoniak)
Rumskategori A
• SKN: Direkta (dir) – Endast enhetsaggregat av absorptionstyp med högsta tillåtna fyllnadsmängd 1,5kg, (får ej användas för komfortkyla med direkt kylning)
• SS-EN 378:  Direkta (dir) och delvis indirekta (dins) system – Endast enhetsaggregat av absorptionstyp med högsta tillåtna fyllnadsmängd 2,5kg.

Rumskategori C
• SKN:  Ingen restriktion om hela köldmediesystemet är placerat i särskilt utrymme eller maskinrum. 
• SS-EN 378:  Direkta (dir) system – Högsta tillåtna köldmediemängd = 10 kg, alternativt 50 kg om persontätheten är mindre än 1 person per 10 m² och tillräckligt antal nödutgångar finns.

Som den uppmärksamme läsaren säkert insett, innebär denna anpassning mot SS-EN 378 att i vissa fall blir begränsningen i tillåten fyllnadsmängd generösare medan den i andra fall blir striktare.