Nollenergihus räcker inte

2018-03-12

Det är dags att lyfta blicken från nollenergihus och ställa in siktet på plushus. Det behövs för att nå Sveriges klimatmål, skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i en debattartikel på aktuellhållbarhet.se.

Boverket presenterade nyligen sina förslag till regler för nära nollenergihus. Förslagen är väl avvägda och det är viktigt att de kommer på plats. Men ska klimatmålen nås, med 100 procent förnyelsebar energi till 2040 och att Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005, krävs höga ambitioner och därför är det viktigt att vi redan nu påbörjar arbetet med att bana väg för plusenergihus.
 
Uppvärmning i byggnader är en central komponent i arbetet för att nå energieffektiviseringsmålet. International Energy Agency (IEA) rapport ”Energy Technology Perspectives 2017” visar att för att nå målet av en temperaturhöjning under 2 grader Celsius krävs att närmare 50% av uppvärmningen i byggnader år 2060 måste ske med värmepumpar. Men vi är övertygade om att kyl- och värmepumpsteknik inte bara är en viktig komponent i att skapa energieffektiva hus.
 
I välisolerade nära nollenergihus, med moderna högeffektiva värmepumpar, solceller och den senaste fjärrvärmetekniken som via smarta energisystem kopplas ihop med varandra och energinätet kan hus gå från att vara nollenergihus till plusenergihus tack vare bland annat den höga utväxlingen som energin producerad av solcellerna kan få via värmepumparna. Vi ser även detta, en framtid där olika energi- och värmetekniker samverkar för att skapa plusenergihus, som en väg framåt från de senaste årens skyttegravskrig där olika tekniker och lösningar stått mot varandra.
 
Med Boverkets nya regler för plusenergihus kommer inom några år i princip alla hus som byggs i Sverige att vara nära nollenergihus. Detta är mycket bra, därför ett nära nollenergihus kommer rent byggnadstekniskt uppfylla i princip alla de förutsättningarna som krävs för att ha potential att bli ett plusenergihus.
 
Utmaningar finns dock. Näringsliv och politik i samverkan behöver arbeta för att det ska bli naturligt att hus ska kunna vara såväl producenter som konsumenter av energi och värme. De marknadsmässiga förutsättningarna för produktion och försäljning av egenproducerad el behöver bli bättre, nya och existerande stadsdelar behöver energisystem som kan fördela både energi och värme mellan olika hus och fastigheter.
 
Det är dags att fortsätta resan från nära nollenergihus till plusenergihus. Vi aktörer inom energi och värme behöver släppa våra motsättningar och planera för en framtid där vi alla samarbetar kring att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar energi- och värmeförsörjning och Sveriges politiker måste påbörja arbetet med att skapa de politiska regelverk som möjliggör detta. Det är genom mångfald och inte enfald vi når våra långsiktiga miljömål.
 
Per Jonasson, vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen