Matchningen måste fungera mycket bättre

2019-03-18

Vårt mål är att svara på varför människorna utanför arbetsmarknaden inte hittar fram till jobben och leverera svar på hur de i stället kan nå fram till att vara med och bygga Sverige. Det skriver företrädare för nybildade Matchningskommissionen i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag.

Avståndet mellan ett utanförskap och ett stabilt jobb med trygg försörjning måste bli kortare. Vi har bildat Matchningskommissionen därför att vi ser att det trots goda viljor och politiska initiativ alltjämt finns ett stort avstånd mellan ett liv i utanförskap, i synnerhet för personer med utländsk härkomst, och att nå fram till de bristyrken vi har i Sverige. Yrken som erbjuder både god lön och stabila villkor och som det går att få efter en yrkesutbildning från gymnasieskolan, komvux eller yrkeshögskolan. Vi ska leverera svar hur fler kan nå fram till att vara med och bygga Sverige.

Under många år har över 90 procent av Svenska Kyl- och Värmepumpföreningens (SKVP) medlemmar sagt att de har svårt att rekrytera rätt kompetens och att de därmed får säga nej till affärer. I Arbetsförmedlingens rapport Var finns jobben? finns kyl- och värmepumpstekniker med i kategorin Yrken på övriga utbildningsnivåer där det råder störst brist fram till och med första halvåret 2018. Arbetsförmedlingens bristindex visar dessutom på en negativ trend, hösten 2016 var bristindex 4,3 och våren 2017 var det 4,4 på en femgradig skala.

Vi kommer att utifrån detta fall, granska utbildningssystemet, de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som finns och hela kedjan från att stå på utsidan till en anställning, i syfte att identifiera var flaskhalsarna finns och vilka utmaningar som behöver åtgärdas för att åstadkomma en faktisk förändring. Arbetslösheten i Sverige må överlag vara låg, endast 6 procent enligt SCB i december 2018, men bland ungdomar och utlandsfödda är siffrorna alltjämt betydligt högre. Svårast att komma in på arbetsmarknaden har personer med någon funktionsnedsättning eller personer med mycket kort utbildningsbakgrund. Detta innebär såväl en kostnad för samhället som ett mänskligt lidande.

Men det är även ett stort slöseri. För medlemsföretagen i SKVP är brist på arbetskraft det enskilt största problemet för tillväxt. När hela Sverige vill ställa om till framtidens hållbara värme- och kylsystem krävs arbetskraft som gör jobbet. De villkor som erbjuds är båda schyssta och stabila. Det är sant för SKVPs medlemmar, men även för många andra yrken. Varför ska människor, som sannolikt både kan och vill vara med och bidra i detta arbete om de tydligare såg vägen dit, stå utanför arbetsmarknaden?

Matchning och kompetensförsörjning är ett av Sveriges stora samhällsutmaningar. Utöver yrkesbranscherna har arbetsgivare inom allt från vård och skola till tung industri under lång tid lyft behovet av tillgång till personal med rätt kompetens som en av de centrala frågorna att lösa, för såväl fortsatt tillväxt som för att möta välfärdens behov.

Vi tror att utmaningen är komplex. Utbildnings- och arbetsmarknadsområdet är stort med många inblandade aktörer. Den politiska nivån har ett ansvar, men de mål och visioner som sätts upp ska realiseras i en lång kedja av aktörer, såväl offentliga och privata. I slutet av kedjan finns det en människa som fattar ett aktivt val om att välja en utbildning i syfte att skapa sig ett bättre liv.

Matchningskommissionens mål är att svara på varför människorna utanför arbetsmarknaden inte hittar fram till jobben och leverera svar på hur de i stället kan nå fram till att vara med och bygga Sverige.
 

Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert SKVP och ordförande i Matchningskommissionen
Sven-Otto Littorin, före detta arbetsmarknadsminister (M) och ledamot i Matchningskommissionen
Jan Larsson, före detta statssekreterare (S), vd Yrkesakademin och ledamot i Matchningskommissionen
Carin Lidman, kommunalråd (S), ordförande i utbildning- och arbetsmarknadsnämnden Västerås och ledamot i Matchningskommissionen
Jörgen Björklund, affärsutvecklare INSU och ledamot i Matchningskommissionen
Anna Ljungdell, seniorkonsult The Labyrinth och huvudsekreterare i Matchningskommissionen
Erik Persson, seniorkonsult The Labyrinth och biträdande sekreterare i Matchningskommissionen