Kyl- och värmepumpsbranschen i fokus genom historisk satsning på yrkeshögskolan

2024-01-15

Det är med stor glädje som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) tar del av regeringens budskap från den 11 januari. I ett pressmeddelande meddelar regeringen beslut om en historisk utbyggnad av yrkeshögskolan.  Nu tas det första steget i satsningen när det framgår att Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar över 40 000 nya utbildningsplatser på 477 olika utbildningar, varav 124 fokuserar på Teknik och tillverkning.

Utbildningsminister Mats Persson understryker betydelsen av denna satsning för att möta den alltjämt stigande efterfrågan på kompetens inom grön omställning och teknik. Satsningen är avgörande för Sveriges fortsatt starka konkurrenskraft men också för att attrahera nya investeringar och energisatsningar inom näringslivet.

En sektor som står i omedelbart fokus för denna utbyggnad är kyl- och värmepumpsbranschen, som står inför såväl betydande utmaningar som fantastiska möjligheter när det gäller det fortsatta ledarskapet inom energieffektivitet och hållbarhet.

Marknadsutvecklingen för kyl- och värmesystem är fortsatt mycket stark i både Sverige och övriga Europa. Branschen i Sverige har utifrån ett europeiskt men även globalt perspektiv sedan lång tid legat i framkant när det gäller en energieffektiv grön omställning. Som branschorganisation har SKVP sedan länge på många olika nivåer i samhället arbetat målmedvetet med att öka kännedomen om såväl branschens utvecklingspotential men också om de fina framtidsmöjligheter som en yrkeskarriär inom kyl- och värmepumpsbranschen medför. 

- Regeringens satsning ger oss nu en unik möjlighet att kapitalisera på den utvecklingspotential som föreningen så länge lobbat och kämpat för, säger Cecilia Branting, kompetensansvarig på SKVP.  

Regeringens satsning ger också en unik möjlighet att öka attraktiviteten och kännedomen om branschen samtidigt som utmärkta verktyg ges för att hantera de kompetensförsörjningsutmaningar som bromsat branschens potentiella tillväxttakt under en längre tid.

- Vi ser att marknaden växer för varje år och beläggningen är hög hos företagen, fortsätter Cecilia. Enligt försäljningsstatistiken för värmepumpar som vi har tagit fram, växte marknaden med totalt sett med 3 procent under 2022. Ökningen hade helt klart kunnat vara större om företagen bland annat hade haft tillgång till mer personal. 

Flera faktorer har påverkat den starka utvecklingen på marknaden inte minst på senare år. Höga och osäkra energipriser och behovet av att ställa om energisystemet med en större andel förnybar energi inom EU medför en fortsatt ökad efterfrågan på värmepumpar. På EU-nivå räknar man idag med en användning av värmepumpar på 6 % med mål att öka till 50 % vilket i ungefärliga siffror innebär nyinstallation av ca 30 miljoner värmepumpar. Värmepumpar ses som avgörande i omställningsarbetet samt som en lösning i nuvarande energikris. Andelen moderna mer energieffektiva värmepumpar som ersätter äldre värmepumpar ökar också vilket bidrar till att de totala efterfrågebehoven fortsätter och sannolikt kommer att öka kommande åren.

Konjunkturrapporten från mars 2023, framtagen av SKVP, ger också stöd för detta antagande. Rapporten visade per mars 2023 att kyl- och värmepumpsbranschen saknade 29,6 % av den totala teknikerkåren, vilket motsvarar ett direkt behov på närmare 1 500 tekniker. Baserat på marknadens underliggande tillväxtförutsättningar finns ett ackumulerat rekryteringsbehov hos branschens företag. Ett behov som sannolikt kommer att öka givet såväl de nationella som internationella omställningsinitiativ som aktualiserats på senare år. 

Sammanfattningsvis ser SKVP ett långsiktigt och fortsatt stort behov av utbildningar inom Yrkeshögskolan. Innan regeringens nu kommunicerade satsning kan det konstateras att det endast är ca 200 tekniker som just nu står under utbildning. Efterfrågan finns över hela landet även om det finns regionala skillnader i de behov som behöver täckas. Detta är också en fråga som SKVP har anledning att återkomma till när det kommer till den regionala fördelningen av utbildningsplatser.

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar nya utbildningsstarter

Samtidigt som regeringen meddelar en satsning på yrkeshögskolan meddelar Myndigheten för yrkeshögskolan att flertalet ansökningar har beviljas i ansökningsomgången för 2023 och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2024.

SKVP konstaterar med glädje att följande utbildningar inom kyl- och värmepumpsteknik har beviljats:  TUC Sweden AB – Yrkeshögskola, Lernia - Utbildning AB, Arvika Kommun, Hermods AB Örebro, Södertälje kommun, Campus Telge, INSU AB, Härnösands kommun - Yrkeshögskolan. 

- I detta sammanhang förtjänar särskilt att lyftas behovet av att nu ytterligare öka kännedomen och attraktiviteten hos de blivande studenterna för att säkerställa att vi får intresserade och duktiga sökande till denna framtidsbransch, säger Cecilia Branting vidare. På så vis kan också både yrkesskicklighet och långsiktiga tillväxtförutsättningar säkras.

Föreningen samarbetar sedan länge aktivt med flertalet av dessa yrkeshögskolor för att forma relevanta utbildningar. Genom underlag till ansökningar och avsiktsförklaringar stödjer föreningen flera initiativ för att säkerställa att utbildningarna matchar branschens behov och krav.

För att fylla utbildningsplatserna och öka medvetenheten om yrket har SKVP gjort en rad satsningar. Föreningen har historiskt genomfört informationskampanjer i sociala medier, engagerat yrkesambassadörer, arrangerat Skol-SM i kyl- och värmepumpsteknik, samt håller seminarier och informationssessioner för studie- och yrkesvägledare, lärare etc. Dessutom stödjer SKVP medlemsföretagen genom att tillhandahålla stöd och instruktioner för att ta emot studenter under deras LIA-perioder.

Avslutningsvis ser SKVP framtiden an med tillförsikt. Regeringens satsning i förening med branschens övriga initiativ ger fortsatta förutsättningar för Sverige som föregångsland inom energieffektivitet och grön omställning. 
 

Cecilia Branting, Kompetensansvarig
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen