Elsäkerhetsverket lyssnade på branschen

2014-01-27

en 1 januari trädde den nya föreskriften (ELSÄK-FS 2013:1) om elbehörighet i kraft.  Installationsbranscherna (VVS, Ventilation och Kyla) gjorde en gemensam skrivelse till Elsäkerhetsverket angående de ”inlåsningseffekter” de nya föreskrifterna kunde leda till. Det var framför allt på grund av att BB2 redan tidigare tagits bort (nya certifikat slutade utfärdas under 2011) i kombination med de många avslagen våra medlemmar fått när det gäller intygen av praktik för BB1. I avslagen på intygad praktik har det oftast stått att ”den intygade praktiken inte varit av den art som den sökta behörigheten omfattar”. 

Kyl & Värmepumpföretagen tog därför kontakt med Elsäkerhetsverket och fick till ett möte. Under mötet framgick att avslagen beror på att man anser att praktiken inte omfattat tillräckligt med elinstallationsarbete. De elarbeten som många kyltekniker utför är ganska omfattande och kräver både kunskap och förståelse för såväl anläggningen (matningen från elcentralen) som själva aggregatet (anordningen). Dock kan man max få tillgodoräkna sig ett års praktiktid för elarbeten gjorda på anordningen, resten måste ha skett på anläggningssidan. Här är det otroligt viktigt hur man formulerar sig i sitt intyg, vilket nog har varit den största anledningen till avslagen. Se till att få med all den typ av elarbeten som ni utfört på anläggningssidan för det är den som blir den kritiska delen för många kyltekniker.

När det gäller den nya föreskriften (ELSÄK-FS 2013:1) har nu Elsäkerhetsverket infört en Begränsad behörighet BB3 Värme-, ventilation och kylbranschen. BB3 Behörighet gäller för vissa elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar med system spänning på högst 1000V växelström eller 1500V likström och omfattar:
- Fast anslutning och losskoppling av maskin, apparat, bruksföremål eller annan anordning med tillhörande styr, regler, säkerhets- och indikeringsdon samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen.

Vid prövning av ansökan bedöms om intygad kunskap och färdigheter för behörigheten lägst motsvarar kraven i bilaga 3 ELSÄK-FS 2013:1. Omfattningen av praktiken bör vara två års elinstallationsarbete under överinseende av elinstallatör med minst samma behörighet som den sökta. Praktiken ska vara av den art, den begränsade behörigheten omfattar. Prövning av ansökan sker av Elsäkerhetsverket i varje enskilt fall.
Här är ordet ”bör” viktigt att notera. Det innebär att Elsäkerhetsverket inte kommer att vara lika hårda i sin tolkning av intygad praktik som för BB1, vilket underlättar betydligt för många kyltekniker som kan ha svårt att få ihop praktiktid på elarbeten på anläggningssidan.

För de kylföretag som inte har någon anställd med elbehörighet erbjuder den nya föreskriften möjlighet att arbeta under ett annat företags behörighet om det handlar om tidsbegränsade projekt. Förslagsvis skriver kylföretaget ett samarbetsavtal med ett elinstallationsföretag och får då på så sätt utföra vissa behörighetskrävande arbeten under någon på elinstallationsföretaget anställds behörighet. På samma sätt kan då även elinstallationsföretagets elbehöriga intyga praktik för anställda på kylföretaget.

Kyl & Värmepumpföretagen tackar Elsäkerhetsverket för sin lyhördhet när det gäller branschens behov. Resultatet av diskussionerna ledde fram till ett system som bägge instanser kan vara nöjda med, det är praktiskt hanterbart och borgar för en fortsatt hög, relevant säkerhetsnivå.

Läs Elsäkerhetsverkets svar >>>

Läs den nya föreskriften i sin helhet >>>