Elbehörighet BB1, vad är det som gäller?

2013-06-18

Elsäkerhetsverket arbetar för fullt med ett nytt förslag på hur behörigheter när det gäller elarbeten ska se ut. Man vill gå mot ett system med personlig behörighet till skillnad från det tidigare, där man kunde arbeta under överinseende av en behörig person. Den tidigare vanliga behörigheten för kyl- och värmepumptekniker, BB2, kan man sedan 1 januari 2011 inte ansöka om. Det innebär att den mest passande behörigheten idag för kyl- och värmepumptekniker är BB1. För de som tidigare hade BB2, kommer behörigheten att övergå till en BB1 vid en ansökan om förlängning.

Men vad krävs för att få BB1-behörighet, och vilken typ av elarbeten får man utföra? Några personer har hört av sig till oss och beklagat sig över att elsäkerhetsverket inte godkänner den praktik som personen gjort. Av denna anledning vill vi försöka att förtydliga de krav på utbildning och praktik som ställs för att man ska kunna få sin BB1-behörighet. Men först av allt – vad får man göra?

Begränsad behörighet, BB1 – detta får du göra
BB1 gäller för lågspänningsanläggningar och är begränsad till följande elinstallationsarbeten i befintlig gruppledning:
   - uppsättning och flyttning av ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar.
   - fast anslutning och losskoppling av en anordning med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen.

Begränsad behörighet, BB1 – vad krävs i form av utbildning och praktik?
När det gäller utbildningskraven är dessa ganska tydliga (se nedan) medan de för praktikkraven är mer otydligt. Det är just på intygen för praktiktiden som Elsäkerhetsverket slår ner ibland. Man menar att de intygade arbetena som utförts inte motsvarar kraven. KV-företagen tror att det många gånger beror på hur man formulerat sig i ansökan. Vi håller därför på att ta fram ett par exempel på ansökningar där beskrivningar av vanliga elarbeten som kyl- och värmepumptekniker utför i sin vardag finns med. Vi återkommer med information så snart dessa är klara.

Det kommer en ny föreskrift från Elsäkerhetsverket, ELSÄK-FS 2013:xxx, vars slutförslag finns att läsa redan idag påElsäkerhetsverkets hemsida. Den kanske viktigaste förändringen är att Skolverket inte längre behöver intyga utbildningar och examen, utan det kommer att räcka med att utbildaren intygar detta. Nedan beskrivs de krav som kommer att ställas i ELSÄK-FS 2013:xxx, och som med största sannolikhet träder i kraft 1 januari 2014.

Slutförslaget ELSÄK-FS 2013:xxx

Behörigheter
En behörighet gäller i femton år från beslutsdagen. Efter ansökan förlängs giltighetstiden med tio år i taget.

Utbildnings- och praktikkrav för behörighet
6 §  För behörighet ska sökanden uppfylla kraven enligt dessa föreskrifter på utbildning och praktik för den sökta behörigheten. Den senast slutförda utbildning som sökanden åberopar, får inte ha avslutats senare än 15 år från ansökningstillfället för att godkännas. Utbildningen får inte ha varit inriktad endast mot elinstallationsarbeten enligt § 1 andra stycket.
Praktik ska ha förvärvats under överinseende av en elinstallatör med minst samma behörighet som den sökta. Praktiken ska ge erfarenhet av sådant val och sådan montering av elinstallationsmateriel för lednings- och jordningssystem, bryt- och manöverapparater, elektriska skyddsapparater och sådan felsökning och kontroll före ibruktagning som får utföras med den sökta behörigheten.

Praktik som förvärvats genom elinstallationsarbete på starkströms-anläggningar som avses i 1 § andra stycket godtas som en del av den nödvändiga praktiken med högst ett år efter prövning av Elsäkerhetsverket i varje enskilt fall. Praktik som förvärvats genom elinstallationsarbete enligt 4 § godtas inte.

Allmänna råd
Praktiken kan ha förvärvats på olika slag av elanläggningar som till exempel anläggningar i det fria och inom byggnader, industrianläggningar och anläggningar för produktion och överföring av el.

9 § För behörigheten BB1 krävs att sökanden med godkända resultat har genomgått sådan utbildning att kunskaps- och färdighetskraven enligt bilaga 3 har uppnåtts.
För behörigheten BB1 krävs att sökanden under sammanlagt två år förvärvat praktik på lågspänningsanläggningar, varav en sammanhängande period om minst ett år.

Bilaga 3 
3. Kunskap och färdighetskrav för begränsad behörighet (BB1) 
Kunskaps- och färdighetskraven omfattar kunskapsområden praktisk ellära och elkraftteknik. 
Den sökande ska ha utfört praktiska laborationer och ska ha följande kunskaper och färdigheter. 
3.1 Kunskapsområde praktisk ellära 
Den sökande ska ha följande kunskaper och färdigheter. 
1. Veta hur likströmskretsars och enfasväxelströmskretsar fungerar. 
2. Veta hur trefasväxelströmskretsar fungerar och vet vilka skillnader som finns mellan TN-C-, TN-S-, TT- och IT-system. 
3. Veta vilken funktion skyddsjordsledaren har i en gruppledning. 
4. Veta vilka skyddsapparater som kan finnas i en gruppledning och hur dessa fungerar.

3.2 Kunskapsområde elkraftteknik 
Den sökande ska ha följande kunskaper och färdigheter. 
1. Kunna utföra uppsättning och flyttning av ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar i befintlig gruppledning. 
2. Kunna utföra fast anslutning och losskoppling av en anordning med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen. 
3. Kunna läsa ritningar och elscheman. 
4. Kunna tillämpa gällande regler och standarder för elinstallationsarbeten enligt BB1. 
5. Kunna mäta spänning, ström och resistans samt utföra isolationsmätning. 
6. Kunna utföra kontroll före ibruktagning.

Hur ansöker jag?
3 kap. Övriga bestämmelser
1 §    Den som vill ha en behörighet eller få en gällande behörighet förlängd ska skriftligen ansöka om det hos Elsäkerhetsverket. Ansökan ska göras på blankett som fastställts av verket och innehålla uppgift om sökandens namn, folkbokföringsadress och person- eller samordningsnummer.

Till ansökan om behörighet ska fogas
1. styrkta avskrifter eller kopior av intyg eller betyg om genomförd utbildning, som visar att sökanden med godkänt resultat har genomgått sådan utbildning att kunskaps- och färdighetskraven för den sökta behörigheten har uppnåtts, 
2. intyg om genomförd praktik. Intyget ska vara utfärdat av den installatör som har haft överinseende över sökandens praktik. Intyget ska utfärdas på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket, och 
3. tjänstgöringsintyg om praktik som förvärvats genom elinstallationsarbete på starkströmsanläggningar som avses i 1 kap. 1 § andra stycket. 
2 § Den som vill ha en gällande behörighet förlängd ska skriftligen ansöka om det hos Elsäkerhetsverket. Ansökan ska göras på blankett som fastställts av verket och innehålla uppgift om sökandens namn, folkbokföringsadress och person- eller samordningsnummer.

3 § Den som vill få erkännande av utländska yrkeskvalifikationer eller yrkeserfarenhet för elinstallationsarbete i Sverige enligt 2 kap. ska skriftligen ansöka om detta hos Elsäkerhetsverket på blankett som fastställts av verket. 
Till ansökan ska fogas styrkta kopior av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis och i förekommande fall styrkt kopia av intyg om sökandens yrkeserfarenhet. Bevisen och intygen ska vara utfärdade av en behörig myndighet i ett EES-land och intyga att den sökandes yrkeskvalifikationer minst motsvarar de krav som ställs av Elsäkerhetsverket för den behörighet som är närmast den sökta. 
4 § Den som enligt 1 kap. 12 § vill åberopa praktik som förvärvats i ett annat EES-land än Sverige ska till ansökan bifoga ett intyg om omfattning av och innehåll i genomförd praktik. Den som intygar sådan praktik ska kunna erhålla en svensk behörighet enligt kraven i 2 kap. 

Allmänna råd 
Intygsgivaren kan styrka sina kvalifikationer genom att ta kontakt med det organ som enligt direktiv 2005/36/EG, artikel 57 är kontaktpunkt i det EES-land där praktiken har utförts. 
5 § Elsäkerhetsverket får besluta om undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Fråga: 
Jag har nu behörighet BB2 men den ska försvinna. Vad kommer att ersätta BB2?
Svar:
Den begränsade behörigheten BB2 försvann som nyansökan den 1 januari 2011. Observera att BB2-behörigheten finns kvar under den period som den är beviljad för. När det är dags för en person med BB2-behörighet att förlänga sin behörighet kommer denne att få en BB1-behörighet. Det går inte att begära förlängning innan giltighetstiden för BB2-behörigheten har löpt ut.