Årsmöte i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

2019-10-28

I anslutning till Svenska Kyl & Värmepumpdagen höll föreningen sitt årsmöte med ett 20-tal medlemmar på plats. Ordförande Peter Hornbeck kunde, assisterad av vd Per Jonasson, meddela att ekonomin i förening och servicebolag är god samt att aktivitetsnivån är hög.

Då inga anmälda ärenden från medlemmar eller framställningar från styrelsen förelåg kunde årsmötet genomföras i ganska rask takt. Den vid årsmötet 2018 beslutade modellen med indexreglerad medlemsavgift beslöts bibehållas även för innevarande verksamhetsår.

Inför årsmötet hade ordinarie ledamoten Niklas Rönnäng, NIBE AB meddelat att han på grund av arbetsbelastning inte längre hade möjlighet att medverka i styrelsen. I fyllnadsval ersattes han av sin kollega Arne Gustafsson, NIBE AB.

Efter beslut vid årsmötet ser styrelsens sammansättning för innevarande verksamhetsår 2019/2020 ut på följande vis:

Ledamöter för perioden till och med 31 oktober 2020 

Johan Barth, Geotec
Peter Hornbeck, Klimatkontroll AB

Ledamöter för perioden till och med 31 oktober 2021

Arne Gustafsson, Nibe AB (fyllnadsval)
Robert Björk, Ede Kyl och Värme AB
Calle Rosén, Energipartner AB


Ledamöter för perioden till och med 31 oktober 2022

Styrbjörn Drugge, IVT/Bosch Värmeteknik AB (omval)
Gunnar Tjernberg, Rotek AB (omval)
Göran Hagtorn, Teknokyl Industrier AB (omval)

Suppleanter för perioden till och med 31 oktober 2020

Lars Gyllander, Thermia (omval)
Andrea Montanari, Daikin (omval)
Anders Lind, Gefyr Cool&Energy AB (omval)
Anders Linders, Kylgruppen AB (omval)

Revisorer för perioden till och med 31 oktober 2020

Malin Markman, Finnhammars, ordinarie revisor (omval)
Maria Rudh, ordinarie revisor (omval)
Erika Friberg Kolmodin, Finnhammars, revisor suppleant (nyval)
Per Hannius, revisor suppleant (omval)

Valberedning för perioden till och med 31 oktober 2020

Dan Wikström, Kylmontage – ordinarie
Hans-Olov Larsson, Industri & Laboratoriekyl – suppleant

Valberedning för perioden till och med 31 oktober 2021

Mattias Nilsson, Nibe – ordinarie ordförande (omval)
Thomas Rudh, Bergslagskyl – suppleant (omval)

Vid det konstituerande mötet i föreningen senare under dagen omvaldes Peter Hornbeck till ordförande på ett år med Göran Hagtorn som vice ordförande.